Hoppa till innehåll

Mot kunskapsbaserad ledning av rationell läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning - utredningen är klar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2023 9.28
Pressmeddelande 41/2023

Som ett led i reformen av läkemedelsärenden har man nu publicerat en utredning om verksamhetsmodeller och en färdplan för kunskapsbaserad ledning av läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning. Målet är att utveckla den databaserade styrningen av och beslutsfattandet om organiseringen av rationell läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjningen. Utredningen gjordes av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. 

Utredningen innehåller förslag till verksamhetsmodeller för bedömningen, uppföljningen och styrningen och för en kontrollerad användning av nya läkemedel. Förslagen gäller verksamheten och informationen på nationell nivå och i välfärdsområdena. 

Bedömning, uppföljning och styrning

Den första verksamhetsmodellen är avsedd för bedömningen, uppföljningen och styrningen av en rationell läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning. Syftet med modellen är att fastställa nationella mål för social- och hälsovården, utveckla ett gemensamt kunskapsunderlag och utnyttja information. Det är meningen att modellen ska integreras i de strukturer och processer för den allmänna styrningen av social- och hälsovården, där behovet av styrning och övervakning av läkemedelsbehandlingen och läkemedelsförsörjningen inte tidigare granskats i tillräcklig omfattning.  

Målet för den allmänna styrningen av välfärdsområdena är att styra ordnandet av social- och hälsovården. Vid styrningen av ordnandet av social- och hälsovården är det centrala att få goda resultat och att samarbetet fungerar. Styrningen utgår i allt högre grad på förtroende och en kontinuerlig dialog mellan ministeriet och tjänsteanordnarna. Det är viktigt med aktuell information och en gemensam syn på servicebehoven hos befolkningen i välfärdsområdet, tjänsteproduktionen och det resultatinriktade utvecklandet. 

Nya läkemedel ska tas i bruk, användas och tas ur bruk på ett kontrollerat sätt

Den andra verksamhetsmodellen beskriver alternativen för att samla in mera information om nya läkemedelsbehandlingar. Målet är att samla in och utnyttja informationen för en kontrollerad användning av nya läkemedel och för övervakningen av behandlingarnas säkerhet, resultat och lönsamhet. Senare ska man fortsätta med att bedöma förslagens praktiska tillämplighet och utveckla verksamhetsmodellerna med hjälp av försök. 

I förslagen har man beaktat de kommande ändringarna i europeiska sammanhang för att det internationella samarbetet när det gäller att ta fram ytterligare information ska vara möjligt och smidigt i framtiden.

Läkemedelsärendena beaktas vid utvecklandet av den kunskapsbaserade ledningen och styrningen av social- och hälsovården

Med de modeller som beskrivs i utredningen kan de behov i fråga om styrningen och den kunskapsbaserade ledningen av läkemedelsärenden beaktas också i de gemensamma helheterna för utvecklandet av den kunskapsbaserade ledningen och styrningen av social- och hälsovården. Utgående från utredningen bereder social- och hälsovårdsministeriet inom ramen för de tillgängliga resurserna de riktlinjer och beslut som behövs för att främja reformen. 

Mer information:

Riikka Vuokko, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 5163 600, [email protected]
Piia Rannanheimo, ledande sakkunnig, Fimea, tfn 029 522 3517, [email protected]