Hoppa till innehåll

Ny uppföljningsrapport om främjandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2023 11.41
Pressmeddelande

Uppföljningsrapporten om det nationella handlingsprogrammet för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2020–2023 har publicerats. Enligt rapporten har delaktigheten och likabehandlingen blivit bättre, men arbetet behöver fortsätta. Ministerierna och flera organisationer för personer med funktionsnedsättning deltog i beredningen av rapporten.

I det nationella handlingsprogrammet för FN:s funktionsrättskonvention fastslogs flera mål och sammanlagt 110 åtgärder för åren 2020–2023. Handlingsprogrammet är omfattande och förvaltningsövergripande och täcker flera livsområden och således även åtgärder som hör till olika ministeriers ansvar. Utöver ministeriernas bedömningar innehåller rapporten även flera synpunkter som organisationerna för personer med funktionsnedsättning gett i fråga om vad som varit lyckat och var arbetet fortfarande behövs. 

Genomförandet av konventionen har framskridit

Enligt ministeriernas bedömningar genomfördes 80 av åtgärderna. Av åtgärderna genomfördes 24 delvis och sex åtgärder genomfördes inte alls. Genomförandet av handlingsprogrammet påverkades även av globala kriser, covid-19-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Myndigheterna var tvungna att till många delar omfördela resurserna, eftersom de reagerade på kriserna.

Organisationerna för personer med funktionsnedsättning ansåg till exempel att delreformen av diskrimineringslagen var ett viktigt framsteg med tanke på tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning och organisationer för dessa personer ska i fortsättningen göras mera delaktiga i beredningen av ärenden. Organisationerna för personer med funktionsnedsättning framhöll emellertid att arbetet bör fortsätta inom alla delområden. De framhöll att det behövs starkare engagemang och långsiktigt arbete av de ansvariga parterna för att främja genomförandet av konventionen. 

Arbetet fortsätter under den innevarande regeringsperioden

Enligt bedömningen rapporten har man åren 2020–2023 kunnat främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i enlighet med målen och åtgärderna i handlingsprogrammet. Åtgärderna har inte till alla delar genomförts enligt planerna. I en del av åtgärderna fortsätter genomförandet under den innevarande regeringsperioden.

Arbetet för att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning fortsätter. Uppföljningsrapporten utgör en bro till den regeringsperiod som inletts och till beredningen av det tredje nationella handlingsprogrammet.
 

Rättigheterna för personer med funktionsnedsättning främjas på bred front

Finland ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning år 2016. I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Delegationen har till uppgift att främja genomförandet av konventionen inom olika sektorer och på olika plan i statsförvaltningen och i samhället. Delegationen består av företrädare för ministerier, personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, arbetsmarknadsorganisationer och regional- och lokalförvaltningen. Delegationen bereder ett nationellt handlingsprogram för dess mandatperioder enligt FN:s funktionsrättskonvention. Den nya delegationen tillsätts vid ingången av september 2023 och har till uppgift att bereda ett nytt handlingsprogram för den innevarande regeringsperioden.

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar funktionsrättspolitiken och främjar tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning inom ministeriets eget ansvarsområde. Samtliga ministerier och övriga myndigheter ansvarar i enlighet med sina egna ansvarsområden för beaktandet av rättigheterna i fråga om personer med funktionsnedsättning.

Mera information:

specialsakkunnig Tea Hoffrén, tel. 0295 163 220, [email protected]
regeringsråd Jaana Huhta, tel. 0295 163 407,  [email protected], (ej anträffbar 1.9–5.9)
konsultativ tjänsteman Merja Heikkonen, tel. 0295 163 203, [email protected] (på plats fr.o.m. 5.9)