Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Nya verktyg och lösningar för avveckling av könssegregationen på arbetsmarknaden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2023 10.03
Pressmeddelande 79/2023

Det utvecklingsprojekt för avveckling av könssegregationen som Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet genomfört lindrade könssegregationen på arbetsmarknaden genom att stärka samarbetet mellan aktörerna inom arbetslivet och utbildningen i de österbottniska landskapen, Östra Finland, Tavastland och Sydöstra Finland. Projektet visade att ett långsiktigt och målinriktat samarbete mellan olika aktörer är en förutsättning för att avveckla könssegregationen.

Arbetslivet i Finland är könsuppdelat: kvinnor och män arbetar i hög grad inom olika branscher och i olika uppgifter. Nu är det dags att förnya verksamhetsmodellerna inom arbetslivet, eftersom bristen på arbetskraft och experter särskilt drabbar branscher som är könssegregerade. Segregationen upprätthålls av rådande föreställningar och könsstereotyper om att vissa branscher och yrken endast lämpar sig för ett visst kön. Stereotyperna bör avvecklas inom hela samhället, men i synnerhet inom fostran och utbildning och i arbetslivet.

”Alla medel måste tas i bruk för att lösa bristen på arbetskraft. Vi har inte råd att utelämna en del av den potentiella arbetskraften på grund av föreställningar och attityder”, säger Mia Teräsaho, projektchef för projektet för att avveckla segregationen vid Institutet för hälsa och välfärd (THL). 
I Finland har man i årtionden arbetat för att avveckla den kraftiga könssegregationen på utbildnings- och arbetsmarknaden, i synnerhet genom tidsbundna projekt. Det har inte skett någon nämnvärd förändring i könsfördelningen på arbetsmarknaden.

”Utvecklingsprojekten är viktiga, men för att man ska kunna avveckla könssegregationen på utbildnings- och arbetsmarknaden måste avvecklingen av segregationen tas in som en genomgående och synlig åtgärd i synnerhet inom jämställdhets-, arbetskrafts-, utbildnings- och regionalpolitiken samt i centrala strategier och funktioner”, säger Tanja Auvinen, direktör för jämställdhetsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet. En genomgående och permanent struktur utgör utgångspunkten för avvecklingen av könssegregationen.

Pilotorganisationer banar vägen

Erfarenheterna av projektets pilotorganisationer visar att även små steg är viktiga när det gäller att främja jämställdheten. Vägvisare behövs för att metoderna för att avveckla könssegregationen ska spridas och för att arbetsplatserna ska fås att att delta i avvecklingen av könssegregationen och i främjandet av mångfalden i arbetslivet. 

Projektet för avveckling av segregationen samlade för första gången ihop utspridda konkreta metoder på arbetsplatsnivå för att avveckla könssegregationen och skapade en checklista för jämställdhet till stöd för jämställdhetsarbetet på arbetsplatserna. Till stöd för metoderna sammanställdes inom projektet en forskningsöversikt över könssegregationens tillstånd och konsekvenser och över fördelarna med att avveckla könssegregationen för arbetsplatserna.

Rekommendationer för utvecklingen av såväl statistik- och forskningsdata som jämställdhetsarbetet på arbetsplatserna sammanställdes också. Dessutom utarbetades inom projektet rekommendationer till politiska och samhälleliga beslutsfattare om mer permanenta metoder för att avveckla könssegregationen. Beskrivningarna av de regionala nätverkens och pilotorganisationernas utvecklingsarbete och rekommendationerna för det fortsatta arbetet har sammanställts i projektets slutrapport.

Utvecklingsprojektet Avveckling av segregationen – mot ett mer jämlikt arbetsliv genomfördes 2021–2023. Projektet finansierades av social- och hälsovårdsministeriet och samordnades av Institutet för hälsa och välfärd. Projektet var en del av regeringens och arbetsmarknadens centralorganisationers gemensamma program för lika lön och baserade sig på statsminister Sanna Marins regeringsprogram där man hade förbundit sig att minska löneskillnaderna mellan könen på flera olika sätt, bland annat genom att avveckla könssegregationen i arbetslivet.

Mer information

Mia Teräsaho, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected], tfn 0295 247 864
Tanja Auvinen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn 0295 163 715