Hoppa till innehåll

Studerandehälsovården utökas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.2.2018 12.01 | Publicerad på svenska 5.3.2018 kl. 15.17
Kolumn

Sipiläs regering har beslutat att utvidga de nuvarande tjänsterna som är avsedda för universitetsstuderande och som produceras av Studenternas hälsovårdsstiftelses SHVS till att även omfatta yrkehögskolestuderande från och med 2020. Detta beslutades i december 2016 i samband med övriga riktlinjer för social- och hälsovården. Likabehandling av högskolestuderande har varit framme i flera år och en sak som studerandeorganisationerna har önskat länge.

Nu har man framskridit till remissbehandling av lagen. Syftet med den nya lagen är att säkerställa att alla högskolestuderande får de tjänster som de behöver riksomfattande på lika villkor och förbättra kvaliteten på och tillgången till tjänsterna. Enligt lagförslaget omfattas totalt drygt 250 000 studerande av det nya systemet. I och med de nya studerande som kommer att omfattas av tjänsterna ökar SHVS antalet verksamhetsställen på nya orter och utvidgar sina nuvarande verksamhetsställen. SHVS:s personal utökas också.

Tjänsterna sköts i fortsättningen av Folkpensionsanstalten. Folkpensionsanstalten är SHVS, anordnare och producent av studerandehälsovårdens tjänster. Likaså har det fastslagits att en obligatorisk hälsovårdsavgift av skattekaraktär tas ut av högskolestuderande.

I lagen ska det föreskrivas om de studerande som har rätt till studerandehälsovård för högskolestuderande, ordnande, produktion, finansiering och ersättning till producenter, hälsovårdsavgift samt uppföljning och styrning av studerandehälsovården. Studerandehälsovårdens innehåll ändras inte, utan den bestäms enligt hälso- och sjukvårdslagen. Studerande har möjlighet att använda hälsovårdscentralens – i fortsättningen social- och hälsocentralens – tjänster när det är fråga om något annat än sånt som gäller studerandehälsovården.

Begreppet om vilka studerande som är berättigade till studerandehälsovård har förtydligats i lagen. För det första omfattas studerande som avlägger högre yrkeshögskoleexamen av studerandehälsovård på samma sätt som de som avlägger högre högskoleexamen. För det andra förtydligas situationen för utländska studerande så att de som avlägger examen omfattas av tjänsterna. Det har hittills rått oklarhet i båda fallen.

Den totala finansieringen av studerandehälsovården för högskolestuderande består av statens och studerandes finansieringsandelar. Med hälsovårdsavgifter som tas ut av studerande finansieras 23 procent och med statsmedel 77 procent av de godkända totala kostnaderna för studerandehälsovård. Enligt en grov uppskattning är hälsovårdsavgiften ca 75 euro per läsår på 2020 års nivå, och bör betalas i två rater. Enligt lagförslaget tas hälsovårdsavgiften ut av Folkpensionsanstalten.

Lagutkastet ska nu översättas och därefter sändas på remiss i april. Avsikten är att lagen lämnas före sommaren till riksdagen under vårsessionen.

Jag anser det vara en viktig likabehandlingsfråga för studerande att YH-studerande äntligen likställs med universitetsstuderande i fråga om studerandehälsovård. SHVS:s specialkunnande är ett förebyggande stöd för studerande. Jämlikt utbud av skräddarsydda tjänster för unga vuxnas behov är mänskligt sett rätt och även samhällsekonomiskt vettigt. När en studerande får den hjälp som han eller hon behöver snabbt och sakkunnigt framskrider studierna utan avbrott och tiden i arbetslivet förkortas inte.

Annika Saarikko
familje- och omsorgsminister

Annika Saarikko alueuudistus-arkisto sote-uudistus