Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitutet informerar
Programmet ARBETE2030 föreslår fem lösningar för ett gott arbetsliv

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2023 9.50
Pressmeddelande

Programmet ARBETE2030 avslutas. Programmet genomfördes i omfattande samarbete med arbetsmarknadsorganisationer, arbetsplatser och andra arbetslivsexperter. Genom programmet har man kommit fram med fem lösningar för hur Finlands arbetsliv ska bli det bästa i världen.

Genom ARBETE2030-programmet i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin har olika branscher och arbetsplatser tillsammans utvecklat verksamhetsmodeller och koncept som ökar sysselsättningen och förbättrar arbetslivet. Under programperioden producerades och inhämtades forskningsdata om lägesbilden av arbetslivet och framtida utvecklingsbehov. Utgående från detta utvecklade man verksamhetsmodeller och arbetsredskap som ökar sysselsättningen och välbefinnandet i arbetet och spred dem till arbetsplatserna. Kärnan i programmet var att utvecklandet ska ske i samarbete med arbetsplatserna och de olika branscherna. Experterna har tillsammans med arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter utvecklat lösningar som ska öka välbefinnandet i arbetet, produktiviteten och användningen av ny teknologi. Utvecklingsarbetet har gett bättre resultat inom branscherna och i regionerna när de olika parterna har arbetat tillsammans.  
 
Nyttan med de verksamhetsmodeller och arbetsredskap som utvecklades inom programmet syns på arbetsplatserna genom att kunnandet, samarbetet och det gemensamma utvecklandet ökar och det görs mer för att utveckla arbetets dragningskraft, produktiviteten och välbefinnandet på arbetsplatsen.   

”Programmet ARBETE2030 har ökat det gemensamma utvecklandet i arbetslivet. Ett gott arbetsliv och en positiv arbetskultur främjar välbefinnandet. För att sysselsättningen ska utvecklas i en positiv riktning och produktiviteten öka krävs det att arbetstagarna mår bra”, säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

Fem lösningar för välbefinnande och produktivitet i arbetslivet 

Mod att förändra och att förändras är något som arbetslivet i Finland skulle behöva mera av.  Lärdomarna och insikterna av programperioden har sammanställts till fem lösningar för att öka välbefinnandet och produktiviteten i arbetslivet:

  1. Stärka förtroendet 
  2. Öka dialogen 
  3. Skapa möjligheter att lära tillsammans  
  4. Frigöra kreativitet 
  5. Utveckla ledarskapet 

Under programperioden publicerade man anvisningar om lösningarna och arbetsredskap som arbetsplatserna kan använda för att utveckla sin egen verksamhet. Arbetsredskapen för olika branscher och arbetsplatser består bland annat av en modell för en framtidsdialog, Fast Expert Teams, ett nätverk för kollegialt lärande, arbetsredskap för att mäta och utveckla kreativiteten och ett startpaket för framtidens chefer. Inom programmet ordnades också Arbetslivsforumet Finland 2022 där man förde en samhällsdebatt om hur framtidens arbetsliv borde se ut. 

”Det viktigaste resultatet av programmet ARBETE2030 är att branscherna, regionerna och arbetsplatserna har börjat samarbeta på bred front. Programmet har möjliggjort förnyelse och fört samman forskningen, expertisen och arbetslivet. Utvecklingsarbetet har resulterat i flera skalbara verksamhetsmodeller och arbetsredskap som arbetsplatserna kan utnyttja på många olika sätt för att utveckla sin verksamhet. Genom det omfattande samarbetet i nätverket ARBETE2030 kan lösningarna och arbetsredskapen omsättas i praktiken”, säger Sanna Kulmala som är programmets programdirektör. 

De långsiktiga målen för programmet uppnås i takt med att programmets resultat och lösningar anpassas till regionerna och arbetsplatserna och används på allt fler arbetsplatser. För att den positiva utvecklingen ska fortsätta krävs det också att de arbetsplatser och de branscher och nätverk som deltagit i utvecklandet och pilotförsöken fortsätter sprida och utveckla verksamhetsmodellerna, koncepten och arbetsredskape.  

”Verksamhetsmodellerna har utvecklats utgående från arbetsplatsernas och branschernas behov.  Det är viktigt att utvecklingsarbetet gagnar så många som möjligt i arbetslivet. En positiv och långvarig effekt på sysselsättningen, produktiviteten och välbefinnandet förutsätter att de gemensamt utvecklade verksamhetsmodellerna sprids till flera branscher och arbetsplatser efter programperioden. Viktigt är också att verksamhetsmodellerna anpassas till arbetslivets behov och stöder resiliensen i arbetslivet”, säger direktör Liisa Hakala

Det har gjorts en extern utvärdering av programmet ARBETE2030, och slutrapporten publiceras under våren 2023. 

Ytterligare information

Liisa Hakala, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, 050 575 6447, [email protected]
Sanna Kulmala, programdirektör, ARBEE2030, 040 411 6378, [email protected]
Jiri Sironen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, 040 450 9077, [email protected]

Vad är ARBETE2030-programmet?

Målet för programmet ARBETE2030 i regeringsprogrammet var att förbättra arbetslivets kvalitet och förnya verksamhetssätten i samarbete med arbetsplatser och olika branscher och experter. Genom att utveckla arbetssätten och modellerna har man påverkat välbefinnandet, sysselsättningen, ekonomin, konkurrenskraften och bilden av Finlands arbetsliv ute i världen. Programmet genomfördes i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, finansministeriet, Arbetshälsoinstitutet, samtliga centralorganisationer på arbetsmarknaden, Företagarna i Finland, Sitra, Arbetarskyddscentralen, Business Finland, Arbetarskyddsfonden och ett stort antal andra arbetslivsaktörer. Social- och hälsovårdsministeriet ledde programmet och Arbetshälsoinstitutet ansvarade för den operativa programverksamheten. Programmet ARBETE2030 hörde till den helhet av arbetslivsprogram som genomfördes under regeringsperioden 2019-2023.