Hoppa till innehåll

Programmet Framtidens social- och hälsocentral svarar bra på välfärdsområdenas behov

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.8.2022 14.54
Pressmeddelande
En man på väg till en hälsovårdscentral

Våren 2022 gjordes en extern halvtidsöversyn av programmet Framtidens social- och hälsocentral. Vid halvtidsöversynen av programhelheten bedömdes målformuleringen, innehållet och strukturen och hur ledarskapet och styrningen fungerar.

Den externa utvärderingen av programmet Framtidens social- och hälsocentral beställdes av social- och hälsovårdsministeriet och genomfördes av Owal Group. Vid utvärderingen användes flera olika metoder. Man undersökte skriftligt material och intervjuade programberedarna och nationella och regionala aktörer. Till styrgrupperna för de regionala projekten och de arbetsgrupper som bereder arbetet för främjande av hälsa och välfärd skickades en elektronisk enkät. 

Programinnehållet svarar på välfärdsområdenas behov 

Enligt utvärderingsrapporten anser man att innehållet i programmet Framtidens social- och hälsocentral är bra och att det svarar på välfärdsområdenas behov. Särskilt viktigt ansågs vara, att tillgängligheten till mentalvårds- och missbrukartjänster förbättras, att det  görs en strategi för psykisk hälsa och att tjänsterna för äldre utvecklas. 

– I välfärdsområdena ansåg man att de fördelar som man strävar efter kräver omfattande strategier och lång utveckling, som med tanke på tidsplanen är svårt under den korta programperioden och samtidigt som välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Programinnehållet ansågs dock vara det rätta sättet att stödja välfärdsområdena, säger programsekreterare Erja Mustonen från social- och hälsovårdsministeriet. 

Respondenterna ansåg att styrnings- och organisationsmodellen och de nationella aktörernas roller är tydliga och fungerande, och att de varit ett bra stöd när programmet genomförts i områdena. De nya samordnarna som arbetar vid Institutet för hälsa och välfärd har blivit den efterlängtade länken mellan den nationella och regionala nivån, och deras verksamhet fick tack av respondenterna. 

De nationella aktörernas (social- och hälsovårdsministeriet, THL och regionförvaltningsverken) kommunikation och samarbete med välfärdsområdena fungerar i huvudsak bra. 

– Respondenterna ansåg att stödet för projektarbetet är viktigt, och önskade fortsatt stöd under den återstående programperioden. De önskade i synnerhet stöd, sparrning och förankring på regional nivå, säger Erja Mustonen.

Utvecklandet av tjänsternas tillgänglighet och införandet av de psykosociala metoderna för unga framskrider bra 

Redan under pilotförsöken har man sett en förbättring i tillgängligheten till vård. På basis av intervjuerna och enkätsvaren är en förändring när det gäller tillgängligheten till vård att vänta. Tillgängligheten kommer sannolikt att förbättras i takt med att projekten framskrider. Nästan hälften av respondenterna trodde att programmet Framtidens social- och hälsocentral har haft en rätt stor inverkan på utvecklingen. Tusentals yrkespersoner har deltagit i utbildning om de psykosociala metoderna i ungdomsarbetet, och en stor del av dem har också använt metoderna i sitt arbete. 

Det pågår ett aktivt utvecklingsarbete med integreringen av tjänsterna, men verksamhetsmodellerna används ännu inte i stor utsträckning i praktiken. 

– Covid-19-epidemin har naturligtvis fördröjt utvecklingsarbetet i regionerna. Den har i synnerhet påverkat personalens tillräcklighet i kontaktytan med kunderna och gjort att pilotförsöken framskridit långsammare än planerat, säger Mustonen. Över hälften av respondenterna ansåg att Covid-19 har haft en rätt stor inverkan på utvecklingsarbetet inom deras regionala projekt.

Resultaten och verkningarna av programhelheten utvärderas på nytt våren 2024 då den andra delen av den externa utvärderingen görs. Vid den slutliga utvärderingen kommer man att
koncentrera sig på målen, resultaten och verkningsfullheten.  

Mer information

Erja Mustonen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]