Hoppa till innehåll

Projektet Verktygslådan för psykisk hälsa främjar välbefinnandet i arbetet för yrkespersoner inom konst- och kultursektorn och evenemangsbranschen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2023 12.00
Nyhet
Människor på gatan under sommarevenemanget

Den psykiska belastningen till följd av covid-19-pandemin ökade behovet av att beakta den psykiska hälsan inom konst- och kultursektorn och evenemangsbranschen. Psykisk hälsa lyfts också fram som en viktig prioritering i det nya regeringsprogrammet.

Under denna regeringsperiod satsar man, genom många olika åtgärder, på att främja psykisk hälsa hos personer i arbetsför ålder och på tillgången till tjänster för personer i olika åldrar. Genom finansiering ur Finlands program för hållbar tillväxt och under samordning av social- och hälsovårdsministeriet genomförs flera åtgärder för att stödja psykisk hälsa på arbetsplatserna.

– Såväl konst- och kultursektorn som evenemangsbranschen påverkades särskilt hårt av covid-19-pandemin, och därför anser vi att det är viktigt att rikta åtgärderna dit de behövs som mest. Det är särskilt viktigt att de som jobbar inom branschen har möjlighet att ta hand om sitt eget välmående och att arbetsgivarna inom branschen har kompetens att stödja arbetstagarnas arbetsförmåga. Regeringen har också starkt förbundit sig att stärka tillgången till mentalvårdstjänster bland annat genom en terapigaranti för unga, säger minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen.

Verktyg till stöd för psykiskt välbefinnande

Syftet med Arbetshälsoinstitutets projekt Verktygslådan för psykisk hälsa är att underlätta arbetsplatsernas förmåga att beakta psykisk hälsa i sin verksamhet. Projektet är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. En av prioriteringarna i projektet är att stödja den psykiska hälsan och arbetsförmågan inom konst- och kultursektorn och evenemangsbranschen. Projektet genomförs av Arbetshälsoinstitutet i samarbete med Centret för konstfrämjande, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, Finlands Musikerförbund och Fackförbundet för teater och media Finland.

Enligt Konst- och kulturbarometern 2022 var över hälften av respondenterna oroade över hur de ska orka i arbetet. Belastningen inom konst- och kultursektorn och evenemangsbranschen orsakas till exempel av långa arbetsdagar uppdelade i flera delar, utmaningar i samband med återhämtningen, oro över osäkerheten i arbetet och försörjningen samt upplevelser av brist på uppskattning. Undantagsförhållandena ledde till att allt fler övervägde att byta bransch.

– Arbetet inom konst- och kultursektorn och evenemangsbranschen utförs både med och utan ett anställningsförhållande eller en arbetsplats. Belastningen antar då olika former. Vissa betonar spänningar i arbetsgemenskapen, andra upplever ensamhet och brist på stöd, säger projektchef Heli Ansio från Arbetshälsoinstitutet.

Verktygen och materialen i Verktygslådan för psykisk hälsa lämpar sig till exempel för att kartlägga situationen för välbefinnandet i arbetet, utveckla samarbetet och stödja chefsarbetet. På hösten inleds handlednings- och kamratgrupper för personer i kortvariga anställningsförhållanden, stipendiater och företagare.

Ytterligare information

Jaana Vastamäki, projektchef, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn 029 516 3468

Pauliina Mattila-Holappa, ansvarig projektledare, ledande sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, [email protected], tfn 043 824 4041

Heli Ansio, projektchef, Arbetshälsoinstitutet, [email protected], tfn 050 468 7335