Hoppa till innehåll

Reformministrarna drog upp riktlinjerna för reformerandet av tillsynen av social- och hälsovården

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2016 14.51 | Publicerad på svenska 15.11.2016 kl. 13.07
Pressmeddelande 202

Den 11 november drog ministerarbetsgruppen för reformer upp riktlinjer för organiseringen av social- och hälsovårdens tillsynsuppgifter och den fortsatta beredningen av ministeriernas gemensamma tillstånds-, styrnings- och tillsynsverk.

Ministerarbetsgruppen för reformer tillstyrkte att beredningen fortsätter på ett sådant sätt att de uppgifter inom tillsynen och styrningen av social- och hälsovården som sköts av regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) överförs till ett nytt tillstånds-, styrnings- och tillsynsverk som ska vara gemensamt för ministerierna (verkets arbetsnamn är Luova).

Syftet är att skapa ett nytt ämbetsverk som utövar tillsyn av och styr tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och som i tillsynen av social- och hälsovården är en stark aktör inom ett tillräckligt brett ansvarsområde. Det nya ämbetsverket ska styras helt och hållet och gemensamt av de ministerier inom vilkas förvaltningsområde ämbetsverket sköter uppgifter. För styrningen av de olika uppgiftsområdena inom ämbetsverket svarar det ministerium som ansvarar för verksamhetsområdet i fråga. Styrningsmodellen ska det föreskrivas om i lag.

Ministerarbetsgruppens beslut är förenat med villkoret att det till ministeriernas gemensamma tillstånds-, styrnings- och tillsynsverk i betydande utsträckning anvisas uppgifter från olika förvaltningsområden (bl.a. uppgifter som gäller miljötillstånd och tillsyn). Om det till det nya ämbetsverket inte kommer andra betydande helheter av uppgifter än tillsynen av social- och hälsovården och organiseringen av arbetarskyddet, kommer tillsynen av social- och hälsovården att förläggas till ett centralt ämbetsverk som ska höra till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Beslutet är också förenat med villkoret att det vid den fortsatta beredningen utvecklas en fungerande modell för styrning och beslutsfattande vid det nya gemensamma ämbetsverket. Modellen för styrning och beslutsfattande ska man komma överens om inom ministerarbetsgruppen för reformer.

Ytterligare information

Tuomas Pöysti, projektchef, understatssekreterare, SHM och FM, tfn 02951 63012
Kirsi Varhila, överdirektör, SHM, tfn 0295163338
Päivi Laajala, överdirektör, FM, tfn 0295530026

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 14.11.2016.