Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår en garanti för vård inom sju dagar inom primärvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2022 14.46
Pressmeddelande
blodtrycksmätare

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om en ändring av vårdgarantin. I propositionen föreslås en ändring som förbättrar den vårdgaranti inom primärvården som det föreskrivs om i hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin gäller både fysiska och psykiska hälsoproblem.

Den längsta väntetiden för icke-brådskande undersökning eller vård inom den öppna primärsjukvården efter bedömningen av vårdbehovet ska förkortas från tre månader till sju dagar. Den längsta väntetiden inom mun- och tandvården förkortas från sex månader till tre månader.

Vårdgarantin inom primärsjukvården gäller när det är fråga om sjukdomar, skador, komplikationer i samband med långtidssjukdomar, nya symtom eller försämrad funktionsförmåga. 

Vårdbehovet ska bedömas snabbare 

Bedömningen av vårdbehovet ska göras tidigare än inom den tid på tre dygn som gäller nu, nämligen genast när patienten tar kontakt eller under samma dag. Bedömningen av vårdbehovet görs av en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Inom mun- och tandvården kan bedömningen av vårdbehovet också göras av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning. 

Om välfärdsområdet inte kan erbjuda den tjänst som behövs, måste välfärdsområdet skaffa tjänsten via en annan tjänsteproducent. I samband med bedömningen av vårdbehovet bedöms också om välfärdsområdet kan tillhandahålla tjänsterna själv inom den bestämda tiden. 

Det föreslås också nya lagbestämmelser för de situationer där man utgående från patientens vårdbehov först har hänvisat patienten till någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården än en läkare eller tandläkare. Om man vid den första kontakten konstaterar att patienten behöver en läkare eller en tandläkare ska man se till att patienten får en tid till läkaren inom sju dygn eller en tid till tandläkaren inom fyra veckor, eller alternativt inom tre månader från den dag då vårdbehovet bedömdes. 

En del tjänster ska fortfarande ha en vårdgaranti på tre månader

Kravet om en väntetid på högst sju dygn ska inte gälla till exempel hälsorådgivning, hälsoundersökningar och vård som ges enligt särskilda vård- eller rehabiliteringsplaner. Dessa vårdtjänster ska dock ges inom en skälig tid med beaktande av patientens behov, och senast inom tre månader eller inom den tid som anges i vårdplanen. 

Väntetiden på högst tre månader gäller inte för screeningundersökningar, vissa regelbundna hälsokontroller och vissa vaccinationer, eftersom det föreskrivs särskilt om dem. 

När det gäller vårdgarantitiden inom den specialiserade sjukvården föreslås inga ändringar.

Vårdgarantin förbättras stegvis

Väntetiderna inom vården ska ändras stegvis. Under övergångstiden 1.9.2023-31.10.2024 ska man inom den öppna primärsjukvården få vård inom 14 dygn, och inom mun- och tandvården senast inom fyra månader från den dag vårdbehovet bedömdes.  

Den maximala väntetiden på sju dygn inom den öppna primärsjukvården och den maximala väntetiden på tre månader inom mun- och tandvården föreslås träda i kraft den 1 november 2024. 

På så sätt har tjänsteanordnarna möjlighet att börja tillämpa de skärpta bestämmelserna om väntetiderna stegvis, så att förändringen inte är så stor med en gång.  

I fortsättningen ska välfärdsområdena informera allmänheten med en månads mellanrum om tillgången till vård inom primärvården. Uppgifterna om tillgången till vård ska fås av Institutet för hälsa och välfärd, som kan ta fram jämförbar information om de olika anordnarna. 

Bestämmelserna om vårdgarantin gäller också studerandehälsovården för högskolestuderande och sjukvården för fångar.  

Ytterligare information 

Tapani Hämäläinen, medicinalråd 
Merja-Liisa Auero, medicinalråd (mun- och tandvård)
Merituuli Mähkä, regeringsråd
[email protected]