Hoppa till innehåll

Utredning: strukturerna för det mångprofessionella samarbetet för att förebygga våld i nära relationer ska stärkas

Social- och hälsovårdsministeriet 21.1.2020 15.21
Pressmeddelande 7/2020

Ett mångprofessionellt och effektivt arbete för att förebygga våld i nära relationer förutsätter välfungerande strukturer och kompetens samt tillräckliga tjänster och personalresurser. Strukturerna måste stärkas inom statsförvaltningen, i kommunerna och i de framtida social- och hälsocentralerna. Detta är en förutsättning för att offren, de som utövar våld och de barn som utsätts för våld ska få de tjänster som de behöver i rätt tid. Detta konstateras i en ny rapport av social- och hälsovårdsministeriet.

Syftet med utredningsarbetet var att utvärdera hur man i Finland ingriper och hanterar våld i nära relat-ioner.  Man ville också kartlägga de verksamhetsmodeller som fungerar bra och hur man skulle kunna införa dem som en normal del i myndigheternas verksamhet och etablera dem i strukturerna. Utredningen innehåller förslag till hur myndigheternas och organisationernas kunnande ska användas på bästa möjliga sätt. Målet är att säkerställa att det finns tillgång till tjänster och hjälp och att kvaliteten är enhetlig i hela landet.

Det väsentliga för att kunna skapa fungerande strukturer är enligt utredningen att samordningen och planeringen av förebyggandet av våld i nära relationer integreras i kommunernas välfärds- och säkerhetsplanering. Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet har redan länge rekommenderat att varje kommun och/eller samarbetsområde ska ha en multiprofessionell grupp som samordnar förebyggandet av våld i nära relationer och i familjen.

Gruppens uppgift ska vara att svara för planeringen av det förebyggande arbetet. De strukturer som rekommenderas saknas dock fortfarande i många regioner. I de regioner som har dessa samarbetsstrukturer har man oftare än i de andra regionerna även planerat sådana servicekedjor för kunder som gör det lättare att ingripa i våld i nära relationer samt satt upp mål för förebyggandet av våld i nära relationer med avsikten att följa upp hur de uppnås.  

I utredningen presenteras fungerande förfaranden som kan tas i bruk i hela landet. De olika helheterna med hjälp och tjänster innehåller redskap för att identifiera och kartlägga våld i nära relationer, allmänna stödtjänster enligt den modell med nyckelpersoner som används i Södra Savolax, riskbedömningen MARAK samt tjänster för människor med specialbehov.

Man rekommenderar också att Polisens brottsundersökningar av våld i nära relationer borde koncentreras till de forskare som har fått utbildning i hur man identifierar fenomenen i anknytning till våld i nära relationer och som behärskar MARAK-riskbedömningar och kan se till att både misstänkta och offer får rätt hjälp. 

En multiprofessionell verksamhetsmodell för framtidens social- och hälsocentraler i deras arbete för att förebygga våld - statsunderstöd utlyses

Enligt internationella överenskommelser och finsk lagstiftning har vi en skyldighet att förebygga våld. Detta måste vi beakta också när vi planerar de framtida social- och hälsocentralerna. Till exempel enligt Istanbulkonventionen förutsätts det att det finns permanenta strukturer för samordning. I december beviljade därför riksdagen 300 000 euro för detta. 

Strukturerna för arbetet för att förebygga våld ska beaktas också när processen för ansökan om statsunderstöd inom programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds den 20 januari. Inom programmet Framtidens social- och hälsocentral delas det år 2020 ut 70 miljoner euro till regionerna. Vid ansökningsprocessen 2020 prioriteras särskilt sådana åtgärder som främjar tillgången till tjänster inom primärvård, socialvård, mentalvård och multiprofessionell rehabilitering. 

Det finns också andra statsunderstöd som beviljas för arbete med förebyggande av våld och brottslighet. Dessutom kan finansiering för arbete för förebyggande av våld sökas av EU. I maj 2020 kan organisationer inom social- och hälsovård söka finansiering för förebyggande av våld av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA (www.stea.fi).

Våld i nära relationer och i familjen är fortfarande ett stort problem i Finland

Varje år utsätts cirka 130 000 finländare för våld i nära relationer. Under de senaste årtiondena har forskningen gett oss mera kunskap om våldets konsekvenser för vår hälsa och välfärd och för de som använder våld eller utsätts för våld. Våld i familjen har alltid skadliga verkningar också på barnen i famil-jen. På lång sikt kan våld orsaka olika somatiska sjukdomar, mentala problem, självdestruktivt och/eller våldsamt beteende samt missbruk av alkohol och droger. 

Ytterligare information:

Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 0295163 177
Suvi Nipuli, specialsakkunnig, THL,tfn 0295247 

Andra länkar: