Hoppa till innehåll

SHM begär utlåtanden om justeringen av årssjälvrisken för läkemedelskostnader

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2023 9.58
Pressmeddelande 103/2023

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringens proposition om ändring av 5 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen. Syftet med propositionen är att undvika en betydande höjning av beloppet av läkemedelskostnaders årssjälvrisken och på så sätt förbättra situationen för dem som använder mycket läkemedel.

Årssjälvrisken i systemet för läkemedelsersättning enligt sjukförsäkringslagen frystes år 2023 till 2022 års nivå. När den temporära ändringen upphör att gälla år 2024, återgår man till att tillämpa den permanenta lagstiftningen när årssjälvrisken fastställs. Enligt den gällande permanenta lagstiftningen om justering av årssjälvrisken ska det för 2024 efter den temporära frysningen göras två års indexhöjningar av beloppet av årssjälvrisken. 

I propositionen föreslås att indexjusteringen av årssjälvrisken för 2023 slopas och att det därför görs en permanent ändring i nivån på årssjälvrisken från ingången av 2024. Vid indexjusteringen av årssjälvrisken 2024 beaktas med andra ord endast förändringen i folkpensionsindex från 2023 till 2024. Utan ändringen skulle årssjälvrisken enligt finansministeriets prognos vara 667,87 euro (+12,8 procent). I och med förslaget uppgår indexförändringen uppskattningsvis till cirka 4,6 procent och årssjälvrisken till 619,39 euro år 2024.

Reformen minskar läkemedelskostnaderna för de försäkrade som använder mycket läkemedel eller enstaka dyra läkemedel.

Propositionen är en del av budgetpropositionen för 2024 och är avsedd att behandlas i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024. 

Utlåtandena är offentliga. Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 14 september 2023.

Mer information:

Essi Rentola, direktör, tfn 0295 163 155, [email protected] (fr.o.m. 24.8)  
Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 195, [email protected] (4–14.9)