Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsdelegationens konstituerande möte 28.9.2022: ”Stora frågor, som det inte lönar sig att lösa på egen hand”

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2022 12.40
Pressmeddelande
Social- och hälsovårdsdelegationens konstituerande möte 28.9.2022

”Delegationen har en central roll, inte bara i genomförandet, utan också i allt det utvecklingsarbete som behövs i framtiden. Delegationens lagstadgade uppgifter är hedervärt omfattande. Allt vårt normala arbete inramas också av ett utmanande världsläge”, sade ordföranden för det konstituerande mötet, social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Veli-Mikko Niemi den 28 september 2022 i Helsingfors.

Syftet med delegationen för social- och hälsovård är att stödja social- och hälsovårdsministeriet i dess interaktiva styrning av välfärdsområdena och fungera som en gemensam kanal via vilken välfärdsområdena kan framföra förslag till social- och hälsovårdsministeriet. 
Vid delegationens konstituerande möte gick man inledningsvis igenom beslutet om tillsättande av delegationen (beslut om tillsättande 22.9.2022), dess uppgifter, den rättsliga grunden för delegationen och den förordning som gäller delegationen. Man gick också igenom bakgrunden till delegationens uppgifter och förhållandet till andra delegationer och försökte nå en gemensam syn på delegationens uppgifter och dess roll i det nya social- och hälsovårdssystemet. 

Till delegationens uppgifter hör bland annat att förutse, följa och bedöma servicesystemet och kostnaderna inom social- och hälsovården och utvecklingen av hälsan och välfärden inom olika befolkningsgrupper. Delegationen lägger också fram förslag till riksomfattande mål för social- och hälsovården och behandlar initiativ från ministerierna och förslag från välfärdsområdena om att ändra målen. Dessutom behandlar delegationen den inre arbetsfördelningen inom samarbetsområdena för social- och hälsovården och främjar samarbetet mellan samarbetsområdena. Delegationens medlemmar består i huvudsak av välfärdsområdesdirektörer, och som önskemål framfördes att delegationen vid sina möten ska behandla sådana stora frågor som det inte lönar sig att lösa på egen hand. Delegationen kommer att sammanträda 3–4 gånger per år, och dess mandatperiod är den 22 september 2022–31 maj 2025. 

Sektion för beredskap 

Delegationen kan tillsätta sektioner, och vid det inledande mötet hördes synpunkter på dem. Till allra först beslutades att det ska tillsättas en sektion för beredskap. Målet för sektionen är att skapa enhetliga nationella principer för att säkerställa och trygga välfärdsområdenas och samarbetsområdenas beredskap. Sektionen har också till uppgift att bland annat stödja och styra beredskapscentrens verksamhet. Pekka Tulokas från social- och hälsovårdsministeriet är ordförande för sektionen. I sektionen ska alla välfärdsområden som är huvudmän för universitetssjukhus samt HUS-sammanslutningen vara företrädda. Inledningsvis är det meningen att sektionen ska sammanträda en gång i månaden. Sektionernas mandatperiod följer i regel delegationens mandatperiod. 

I fråga om de övriga sektionerna föreslogs det gemensamma sektioner för bland annat ekonomi och förvaltning, räddningsväsende och digital informationshantering. Även för beredningen av de riksomfattande strategiska målen föreslogs en särskild sektion. 

Delegationen för social- och hälsovård håller sitt följande möte den 26 oktober 2022.

Mer information: 

Veli-Mikko Niemi, delegationens ordförande, social- och hälsovårdsministeriet, veli [email protected]