Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om finansieringsförordningen om social- och hälsovårdsorganisationerna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.8.2023 9.43
Pressmeddelande

Det föreslås att förordningarna om statsunderstöd för social- och hälsovårdsorganisationer och om delegationen för understödsärenden ska sammanslås. Även innehållet ska uppdateras på några ställen. Bakgrunden till reformen är ändringarna av finansieringsmodellen för organisationerna.  Utlåtanden om statsrådets förordning kan lämnas in till den 15 september 2023 kl.16.15.

Förordningarna i fråga om understöden till social- och hälsovårdsorganisationerna ska sammanslås och uppdateras så, att den nya förordningen träder i kraft vid ingången av 2024 samtidigt som den nya finansieringsmodellen för organisationerna. De understöd som tidigare har finansierats med avkastningen av penningspelsverksamheten börjar då finansieras genom statens allmänna budgetfinansiering.   

De ändringar som görs i finansieringsförordningens innehåll är små jämfört med de bestämmelser och det understödsförfarande som gäller nu. Man strävar efter att minska stödmottagarnas administrativa börda genom att i fortsättningen kräva en rapport av revisorn bara när understödet har använts till ett belopp av minst 300 000 euro. Stödmottagarens skyldighet att rapportera till statsbidragsmyndigheten har lindrats också på andra sätt.  

I fortsättningen föreskrivs det närmare på förordningsnivå om stödbeloppet. Utkastet till förordningen innehåller också vissa sådana förfaranden som för närvarande ingår i understödscentralens handbok om social- och hälsovårdsorganisationernas understöd. 

Den nya förordningen innebär inga ändringar i de roller som social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), delegationen för understödsärenden eller sektionerna har.   

Utkastet till förordningen har presenterats för organisationernas företrädare bland annat vid de samråd som ordnades av delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden i maj 2023. I Finland finns ungefär 10 000 registrerade föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården. De har en viktig roll i främjandet av välfärd, hälsa och delaktighet. Organisationerna har år 2023 beviljats sammanlagt 373,6 miljoner euro i statsunderstöd för främjande av hälsa och social välfärd.  

Förfarandet för understöden utvecklas för närvarande också till exempel inom ramen för finansministeriets projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten. 

Mer information:             

Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman, tel. 0295 163 577, [email protected]