Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett en extern utvärdering av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2023 11.11
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett en extern utvärdering av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Syftet med utvärderingen är att få en extern och oberoende bedömning av framgången för reformens lagstiftningsprocess och stödet för det nationella genomförandet.

På basis av en konkurrensutsättning valdes Owal Group Oy till leverantör av utvärderingen. Upphandlingens värde är 165 000 euro. 

Reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet genomfördes som en del av regeringsprogrammet för statsminister Rinnes och regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. Det är fråga om en historiskt stor reform vars effekter påverkar alla finländare och personer bosatta i Finland. Nu när ansvaret för organiseringen har överförts till välfärdsområdena är det bra att stanna upp och granska det arbete som har utförts och utvärdera de olika stegen, ända från lagstiftningsprocessen till genomförandet. 

Utvärderingen bereddes i nära samarbete med inrikesministeriet och finansministeriet. I utvärderingen kommer man att granska framgången för lagstiftningsprocessen och det stöd för genomförande som erbjudits välfärdsområdena. Man kommer dock inte att i utvärderingen granska hur genomförandet av enskilda välfärdsområden har lyckats. Utvärderingens slutrapport publiceras våren 2024. 

Styrgrupp följer hur utvärderingen framskrider 

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte en separat styrgrupp med uppgift att följa och styra utvärderingen. Utöver sakkunniga från social- och hälsovårdsministeriet består styrgruppen av sakkunniga från inrikesministeriet och finansministeriet. Berörda parter ombads utse sådana medlemmar till styrgruppen som inte själva aktivt deltog i beredningen av reformen. Ordförande för styrgruppen är strategidirektör Pasi Pohjola från social- och hälsovårdsministeriet. 

Mer information: 

Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 516, [email protected]
Teija Mankkinen, konsultativ tjänsteman, inrikesministeriet, tfn 050 456 4705, [email protected]
Antto Korhonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 530 547, [email protected]
Pasi Pohjola, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet (frågor som gäller styrgruppen), tfn 0295 163 585, [email protected]