Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett lagberedningen i anslutning till regeringsprogrammet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.7.2023 15.45 | Publicerad på svenska 13.7.2023 kl. 15.46
Pressmeddelande

I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ingår flera mål som gäller lagstiftningen inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde. Målen gäller bland annat ordnande av social- och hälsovårdstjänster, olika förmåner och pensioner.

Lagberedning hör till ministeriernas kärnuppgifter

Till ministeriernas grundläggande uppgifter hör att genomföra regeringsprogrammet samt bereda och följa upp lagar och andra författningar. I praktiken ligger regeringsprogrammet ofta som grund för lagberedningen. 

En del av de förslag som ingår i det nya regeringsprogrammet gäller så kallade budgetlagar som har direkt inverkan på statens inkomster och utgifter. Budgetlagarna ska lämnas till riksdagen på hösten så att de kan behandlas i samband med budgetpropositionen för 2024. 

För närvarande har endast några av social- och hälsovårdsministeriets budgetlagar börjat beredas. Information om lagstiftningsprojekt publiceras i statsrådets projektportal när beredningen inleds. Social- och hälsovårdsministeriets aktuella lagstiftningsprojekt finns här:

Hur framskrider lagberedningsprocessen?

Beredningen kan inledas som tjänsteuppdrag eller så kan det tillsättas till exempel en arbetsgrupp eller en kommission. När utkastet till en regeringsproposition är klart sänds det på remiss. 

Efter remissbehandlingen färdigställs regeringspropositionen och sänds till laggranskningen. Rå-det för bedömning av lagstiftningen ger i fråga om vissa utvalda propositioner ett utlåtande om propositionens konsekvensbedömning och rådets utlåtande beaktas vid beredningen. Propositionen översätts också till svenska. 

Därefter fattar regeringen beslut om att överlämna propositionen till riksdagen för behandling. Riksdagsbehandlingen kan följas på riksdagens webbplats.

Presidenten stadfäster de lagar som riksdagen har antagit. Republikens presidents beslut finns på statsrådets webbplats.

Alla författningar publiceras i Finlands författningssamling. Gällande lagstiftning finns tillgänglig i Finlex.

På samma sätt som alla andra ministerier följer social- och hälsovårdsministeriet hur den lagstiftning som beretts inom ministeriet fungerar och vilka ändringsbehov det finns i den.

Alla social- och hälsovårdsministeriets ärenden i statsrådet har samlats i vår egen webbtjänst.

Läs mer om lagberedningsprocessen finns på justitieministeriets webbplats.

Regeringsprogrammet: