Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet inleder utredningar för att utveckla servicestrukturen och verkningsfullheten inom socialvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2023 10.35
Pressmeddelande 82/2023

De separata utredningarna om innehållsstyrning och av nivåindelning inom socialvården är en del av utvecklingen av servicestrukturen i samband med social- och hälsovårdsreformen.

Utvecklingen av både innehållsstyrningen och nivåindelningen ingår i de strategiska åtgärdshelheterna i utvecklingsprogrammet för socialvården, som det är nödvändigt att främja under de kommande åren för att nå de nationella målen för social- och hälsovården. 

I utredningen om styrningen av innehållet inom socialvården granskas nuläget och utgångspunkterna, principerna och målen för styrningen av innehållet inom socialvården samt presenteras utifrån granskningen förslag för att stärka och utveckla innehållsstyrningen inom socialvården i den nya servicestrukturen inom social- och hälsovården. 

Utredarna är utvecklingsdirektören vid Institutet för hälsa och välfärd, politices doktor, docent Anu Muuri och professor emerita Anneli Pohjola

Med nivåindelning inom socialvården avses i utredningen att särskilt krävande tjänster som sällan behövs eller den verksamhet eller kompetens som dessa förutsätter samlas till riksomfattande eller regionala helheter. Syftet med utredningsuppgiften är att beskriva socialvårdens nuvarande servicestruktur och genomförandet av nivåindelningen i välfärdsområdena samt att bedöma vilket mervärde den nya verksamhetsstrukturen inom social- och hälsovården och den nivåindelning som den möjliggör kan ge socialvården. Utredningen producerar konkreta metoder och åtgärdsförslag för att förbättra verkningsfullheten och effektiviteten i  socialvårdens serviceverksamhet och servicestrukturer genom att utnyttja strukturen med samarbetsområden. Utredningen om nivåindelningen genomförs under samordning av nätverket av kompetenscentrum för socialvården och den omfattar diskussionsmöten med aktörer inom området och datainsamling. 

Utredarna är magister i samhällsvetenskaper Marja Heikkilä och magister i samhällsvetenskaper Pirjo Marjamäki.  

Genom utredningarna eftersträvas djupare kunskap och förståelse för att utveckla socialvården och svara på aktuella informationsbehov samt för att förbättra serviceverksamhetens verkningsfullhet.

Utredningarna avses bli klara före utgången av 2023 och kommer att publiceras i serien Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior.

Mer information:

Virva Juurikkala, socialråd, tfn 0295 163 204, [email protected]