Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och välfärdsområdena intensifierar samarbetet kring den övergripande arkitekturen för social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2023 9.00 | Publicerad på svenska 13.4.2023 kl. 12.23
Nyhet

Välfärdsområdenas experter ska omfattas i samarbetet kring den övergripande arkitekturen för social- och hälsovården. I detta syfte inrättar social- och hälsovårdsministeriet (SHM) en riksomfattande expertgrupp för den övergripande arkitekturen för social- och hälsovården.

Det viktigaste målet för gruppens arbete är att omfatta välfärdsområdenas experter i den övergripande planeringen av informationshanteringen inom social- och hälsovården. En lyckad övergripande arkitektur förutsätter samarbete bland annat mellan de aktörer som svarar för ledningen av social- och hälsovårdens verksamhet och informationsförvaltningen. I arbetet behövs dessutom företrädare för olika nationella aktörer och andra centrala intressentgrupper.

Sektionen för digitalisering och informationshantering, som lyder under delegationen för social- och hälsovård, fastställer sammansättningen av den nya expertgruppen. Sektionen kommer att styra den nya expertgruppens verksamhet och höra dess medlemmar.

Expertisen inom Institutet för hälsa och välfärd utnyttjas i högre grad i beredningen av den övergripande arkitekturen

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) intensifierar sitt samarbete kring planeringen av informationshanteringen och digitaliseringen inom social- och hälsovården samt samordningen av verksamheten. 

THL:s expertis utnyttjas i högre grad än tidigare i beredningen av den övergripande arkitekturen. Målet är att utnyttja kompetensen i frågor som gäller övergripande arkitektur så de definitioner som behövs för den övergripande arkitekturen kan göras på ett sätt som för sin del stöder planeringen av informationshanteringen och digitaliseringen inom social- och hälsovården och beslutsfattandet.

Arbetet bygger på de gemensamma principerna för och beskrivningarna av den övergripande arkitekturen för social- och hälsovården 

Social- och hälsovårdsministeriets publikation om de gemensamma principerna för och beskrivningarna av den övergripande arkitekturen inom social- och hälsovården har uppdaterats våren 2023.

Uppdaterade avsnitt:

Vad avses med övergripande arkitektur?

Med övergripande arkitektur avses ett övergripande sätt att planera den helhet som består av aktörer, processer, information och informationssystem. Det viktigaste i fråga om arkitekturen för social- och hälsovården är att beskriva målen, prioritera utvecklingsbehoven och fastställa riktlinjerna för informationshanteringen. Verksamheten kring den övergripande arkitekturen inom social- och hälsovården inleddes i sin nuvarande form 2018.

Den övergripande arkitekturen konkretiserar genomförandet av lagstiftningen och de strategiska målen, vilket gör det möjligt att förutse förändringar. Den riksomfattande övergripande arkitekturen är avsedd som grund för planeringen av den regionala informationshanteringen: de riksomfattande beskrivningarna av den övergripande arkitekturen skapar utgångspunkter och utvecklingsunderlag i synnerhet för beskrivningar och utveckling på regional nivå.

Mer information

Riikka Vuokko, specialsakkunnig, tfn 02951 63600, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Marika Pentikäinen, utvecklingschef, tfn 029524 7206, förnamn.efternamn(at)thl.fi