Hoppa till innehåll

Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen fick information om bland annat planerna för den regionala beredningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2020 13.22 | Publicerad på svenska 21.1.2020 kl. 8.44
Nyhet

Vid mötet den 13 januari 2020 behandlade ledningsgruppen bland annat en utredning om miljö- och hälsoskyddet och fick för kännedom planerna för att organisera den regionala beredningen samt information om de statsunderstöd som stöder reformen. På agendan stod också en lägesrapport om beredningen av landskapens finansiering och riktlinjerna för kommunikationen om reformen.

Utredningen om miljö- och hälsoskyddet är klar

Direktör Jari Keinänen vid social- och hälsovårdsministeriet som har ansvaret för utredningsarbetet, presenterade utredningen om miljö- och hälsoskyddet som har utarbetats tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet.

Målet var att bedöma hur miljö- och hälsoskyddet ska organiseras i samband med social- och hälsovårdsreformen. Alternativen var att ordna tjänsterna i kommunerna eller i landskapen. Alternativet som gäller förstatligande ingick inte i utredningen.

Statsunderstöd för regional beredning

Specialsakkunnig Kari Hakari och direktör Pasi Pohjola vid social- och hälsovårdsministeriet presenterade stödpaketet för den regionala beredningen samt organiseringen av stödsystemet.

Som stöd för den regionala beredningen av reformen och överföringen av organiseringsansvaret ska tas fram en färdplan. Arbetet med att genomföra planen ska följas upp med hjälp av en regional lägesbild i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd och Kommunförbundet. Lägesbilden skapas bland annat utifrån de årliga utvärderingsrapporter som Institutet för hälsa och välfärd ger ut.

Samarbetsformer är bland annat Skype-möten för regionala beredare under ledning av social- och hälsovårdsministeriet, gemensamma regionala diskussioner och ministerns besök i regionerna.

I januari öppnar två ansökningsomgångar som rör statsunderstöd. Summan som delas ut uppgår sammanlagt till 190 miljoner euro. Från programmet Framtidens social- och hälsocentral delas ut 70 miljoner euro för utveckling av verksamheten inom basservicen. Vid ansökningsprocessen 2020 prioriteras särskilt de åtgärder som främjar tillgången till tjänster inom primärvård, socialvård, mentalvård och multiprofessionell rehabilitering.

För strukturreformen har reserverats 120 miljoner euro. Finansieringen för strukturreformen är avsedd för frivilligt regionalt samarbete och gemensam beredning. Statsunderstöd beviljas i synnerhet för att utveckla och förenhetliga organiseringen av social- och hälsovårdstjänster. När man beviljar understöd bedömer man särskilt projektets samhälleliga och ekonomiska effekter samt projektets allmänna betydelse. Med understöden kan man fortsätta att utveckla de regionala lösningar som inleddes under Sipiläs regering.

Finansieringskalkylerna specificeras

Markku Nissinen, Ville Salonen och Jenni Jaakkola vid finansministeriet samt Antti Väisänen vid social- och hälsovårdsministeriet gav en lägesrapport om finansieringskalkylerna.

Kalkylerna görs enligt tidigare beräkningsgrunder. Det finns stora skillnader i utgångsnivåerna för kommunernas och landskapens kostnader, men syftet med inkomstutjämningssystemet är att trygga ändringarna kostnadsneutralt.

Riktlinjerna för kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen styr kommunikationen kring hela reformen

Tf. kommunikationschef Satu-Mari Tolonen vid social- och hälsovårdsministeriet presenterade de strategiska riktlinjerna för social- och hälsovårdsreformens kommunikation som baserar sig på regeringens kommunikationsstrategi.

Ytterligare information

Kirsi Varhila, kanslichef, ledningsgruppens ordförande, tfn 0295 163 338, [email protected]

Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, ledningsgruppens 1:a vice ordförande

0295 530 018, [email protected]