Hoppa till innehåll

Sektionen för stöd för den regionala beredningen av social- och hälsovårdsreformen sammanträdde för andra gången

Utgivningsdatum 19.5.2020 11.22 | Publicerad på svenska 25.5.2020 kl. 9.54
Pressmeddelande

Sektionen för stöd för den regionala beredningen av social- och hälsovårdsreformen sammanträdde via distansförbindelser tisdagen den 12 maj. Sektionens syfte är att öka dialogen mellan regionerna och de nationella aktörerna samt ansvara för utarbetandet och upprätthållandet av en färdplan och lägesbild för den regionala beredningen.

Antti Kuopila från social- och hälsovårdsministeriet presenterade sektionens sammansättning och den konstaterades vara regionalt och funktionellt representativ. Till en början gick man också igenom medlemmarnas önskemål om sektionens fortsatta verksamhet. Till dessa hörde utöver öppenhet och dialog också att man i verksamheten lyfter fram kommunernas röst och bättre beaktar räddningsväsendet.

Kuopila, Krista Björkroth från social- och hälsovårdsministeriet och Antto Korhonen från finansministeriet presenterade svaren på förhandsuppgiften som gällde färdplanen för den regionala beredningen.

I färdplanen beskrivs den beredning och de åtgärder som ingår i de olika stegen i social- och hälsovårdsreformen. Färdplanen innehåller fyra helheter: 1) ledning, 2) förvaltning, 3) ekonomi och 4) tjänster. Som en förhandsuppgift ombads medlemmarna komplettera färdplanen för reformens olika steg.

törsta delen av medlemmarna var nöjda med de steg för beredningen och de helheter som fastställts i färdplanen. Det önskades dock att informationsledningen och -förvaltningen lyfts fram bättre i färdplanen.

Enligt medlemmarna bör de olika frågornas genomgripande karaktär och områdenas individuella lägen beaktas också i färdplanen. I diskussionen framfördes också att det skulle vara motiverat att i färdplanen synliggöra samarbetet mellan kommunerna och landskapen.

När det blir klarhet i hur lagstiftningen framskrider preciseras också färdplanen.

Lägesrapport över ansökan om statsunderstöd samt standardisering av behovsprövningen för finansiering av social- och hälsovårdsuppgifterna

Salme Kallinen från social- och hälsovårdsministeriet berättade om läget i fråga om ansökan om statsunderstöd inom programmet Framtidens social- och hälsocentral. När det gäller programmet Framtidens social- och hälsocentral har Institutet för hälsa och välfärd huvudansvaret för bedömningen av ansökningarna.

Antti Kuopila presenterade ett sammandrag av ansökan om statsunderstöd för strukturreformen och gick igenom tidtabellen för deras behandling.

Forskningsprofessor Unto Häkkinen från Institutet för hälsa och välfärd presenterade en färsk rapport om standardisering av behovsprövningen för finansiering av social- och hälsovårdsuppgifterna.

Lägesrapport över beredningen vid de olika ministerierna

Janne Koivukoski från inrikesministeriet presenterade målen för reformen av räddningsväsendet, det pågående förutredningsprojektet för revidering av räddningslagen samt arrangemangen för den prehospitala akutsjukvården.

Ville-Veikko Ahonen från finansministeriet presenterade tidtabellen för regeringens proposition samt tjänstemannaberedningen av propositionen och lagpaketet vid finansministeriet.

Kari Hakari från social - och hälsovårdsministeriet kompletterade lägesrapporten. Coronaepidemin påverkar också beredningen av social- och hälsovårdsreformen, men gör det ännu mer nödvändigt att reformera social- och hälsovårdstjänsterna och deras struktur. Hakari berättade också om ministrarnas planerade besök i landskapen under hösten.

I slutet av mötet diskuterade man om att många överlappande utlysningar om statsunderstöd kan belasta resurserna och påverka tidtabellen för den regionala beredningen. Dessutom lyfte man fram bland annat räddningsväsendets roll och tjänsterna för personer i arbetsför ålder.

Följande sammanträde ordnas som Skype-möte den 18 juni 2020 kl. 10–14.

Mer information

Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn 0295163516

Kokoustiedote sote-uudistus