Hoppa till innehåll

Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen gavs en översikt över beredningen vid sitt möte den 2 december

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2019 15.02 | Publicerad på svenska 5.12.2019 kl. 11.00
Nyhet

Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen hade möte den 2 december och behandlade bland annat preliminära resultat av kommunernas svar på enkäten om kommunal tjänsteproduktion. På mötesagendan stod också skattemodellen för social- och hälsovården, landskapens allmänna kompetens och landskapens finansieringsmodell samt utredningen av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland.

 

Kommunerna har tagit ställning till alternativa modeller för tjänsteproduktion

Antti Kuopila, som är specialsakkunnig vid social- och hälsovårdsministeriet, presenterade preliminära resultat av en analys av kommunernas svar på den enkät om tjänsteproduktion som genomfördes sommaren 2019.

Sommaren 2019 fick kommunerna genom en webbenkät ge sina synpunkter på ordnandet av tjänsterna. 

Kommunerna fick svara på om de skulle vilja ha rättighet eller skyldighet att producera tjänster, om de skulle vilja producera tjänster med egen skattefinansiering eller på basis av ett avtal som ingås med landskapet.

Kommunerna fick också svara på vilka tjänster de skulle vilja producera. Av svaren framgick att kommunerna gärna sköter uppgifter som främjar välfärd och hälsa.

Under hösten 2019 fick kommunerna lämna kommentarer om en sammanfattning och analys av resultaten av sommarens enkät. Kommunerna ombads då särskilt kommentera placeringen av ordnandet av vissa tjänster.

Tidsfristen för att lämna kommentarer gick ut i slutet av november, så analysen av resultaten är ännu inte klar. En rapport om resultaten av kommentarerna publiceras den 12 december.
 

Utgångspunkten är att skattenivån ska förbli oförändrad

Regeringsrådet Panu Pykönen från finansministeriet gav en lägesrapport om beredningen av skattemodellen.

Utgångspunkten är att beskattningen av förvärvsinkomster inte ska skärpas, även om beskattningsmekanismen ändras.

Avsikten är att den kommunala skattesatsen sänks och att statsbeskattningens andel utökas. En följd blir att kommunernas intäkter från samfundsskatten minskar, men skillnaden ska kompenseras genom en ökning av statens finansieringsandel.

Vid beredningen av lagen om landskapen bör det dras upp riktlinjer för landskapens allmänna kompetens

Erkki Papunen, som är specialsakkunnig vid finansministeriet, berättade om arbetet med att definiera landskapets allmänna kompetens och gränsytorna mellan landskapens och kommunernas samarbete.

Kommunerna har allmän kompetens, vilket betyder att de har möjlighet att genom eget beslut åta sig även andra uppgifter än sådana som de enligt lag ska sköta.

Vid beredningen av den nya landskapslagen bör det dras upp riktlinjer för landskapets allmänna kompetens och närmare beskrivningar av och villkor för den, dvs. vilka uppgifter som ska föreskrivas för landskapen genom lag.

I den tidigare regeringspropositionen hade det inte planerats någon allmän kompetens för landskapen.

Finansieringsmodellen för landskapen tryggar de grundläggande fri- och rättigheter som anges i grundlagen

Finansrådet Markku Nissinen, konsultativa tjänstemannen Ville Salonen och regeringsrådet Eeva Mäenpää från finansministeriet berättade om läget i beredningen av finansieringsmodellen för landskapen.

Strävan är att utforma en finansieringsmodell där det inte uppstår diskrepans mellan landskapets kalkylerade och faktiska kostnader. Finansieringsmodellen ska basera sig på befolkningens servicebehov, säkerställa bättre förutsägbarhet i fråga om finansieringen och samtidigt innehålla incitament för landskapen att dämpa kostnadsnivån.

Utredningen av en särlösning för Nyland framskrider – Ett enhälligt förslag om HUS ställning har lagts fram

Strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social- och hälsovårdsministeriet presenterade det förslag om HUS ställning som utarbetats som ett led i utredningen av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland.

HUS-arbetsgruppen har enhälligt beslutat att föreslå en modell där ansvaret för att organisera den specialiserade sjukvården generellt och primärt ligger på självstyrande områden, dvs. landskap. HUS organiseringsansvar ska vara sekundärt och basera sig på lag.

Ytterligare information:

Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, mötets ordförande, tfn 0295 530 018, [email protected]

Kirsi Varhila, kanslichef, ledningsgruppens ordförande 0295 163 338, [email protected]