Hoppa till innehåll

Pressmeddelande om möte i ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen 2.3.2020

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2020 16.21 | Publicerad på svenska 4.3.2020 kl. 8.29
Pressmeddelande

Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen fick bland annat en översikt över läget när det gäller beredningen av de språkliga rättigheterna och planerna på en styrmodell för landskapen och bedömningsförfarandet i anslutning till styrhelheten.

I ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen behandlas de helheter som har samband med beredningen av reformen. Från ledningsgruppen framskrider ärendena som förslag till ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård.

Specialupptagningsområden ska ansvara för beredskapsärenden

Före social- och hälsovårdsreformen görs vissa ändringar för beredskapens och beredskapsplaneringens del i hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen. Ansvaret för beredskapsplaneringen som helhet ges till de fem distrikt där det finns universitetssjukhus.

Senare ska samma ansvar och uppgifter skrivas in i lagen om ordnandet av social- och hälsovården.

Helheten för språkliga rättigheter

I helheten för språkliga rättigheter har två olika alternativ granskats gällande ordnandet av tjänster för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning: antingen ingår landskapen ett avtal om nationellt samarbete eller så föreskrivs det i lag att ett visst landskap ansvarar för uppgiften.

Ordnande av räddningsväsendet

Räddningsväsendet blir ett separat verksamhetsområde i landskapet, som är likvärdigt med social- och hälsovårdsväsendet. Räddningsväsendets närservice förblir i regel oförändrad.

Räddningsväsendena på landskapsnivå ska samarbeta sinsemellan och bilda ett nationellt nätverk för räddningsväsendet.

Preliminära resultat av remissbehandlingen i Nyland

Bland annat kommuner, organisationer och andra intressentgrupper i regionen ombads yttra sig om slutrapporten för särlösningen i Nyland. 

Det kom in 60 remissyttranden. Största delen av dem som yttrade sig förhöll sig i huvudsak positivt till förslagen i särlösningen.

Kärnbudskap och kommunikationsplan

Kommunikationen under social- och hälsovårdsreformens beredningsskede har planerats med tanke på människor, service, delaktighet och struktur.

När reformen framskrider preciseras kommunikationen enligt målgrupp. Huvudkanalen för reformens kommunikation är soteuudistus.fi/sv.

Styrningen av landskapen och bedömningsförfarandet i anslutning till detta

Verktyg för styrningen av landskapen är i synnerhet förhandlingarna mellan ministerierna och landskapen. Förhandlingarna ska föras årligen. Vid förhandlingarna ska landskapens verksamhet och ekonomi granskas och en helhetsbild skapas.

Vid bedömningsförfarandet i landskapen bedömer staten och landskapet tillsammans landskapets ekonomiska förutsättningar och de förutsättningar som har samband med ordnandet av social- och hälsotjänster.

Sektioner och undersektioner som lyder under ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen

För beredningen av social- och hälsovårdsreformen inrättas en ny sektion, som ska stöda den regionala beredningen. Sektionens medlemmar har föreslagits från regionerna och intressentgrupperna.

Ytterligare information

Minna-Marja Jokinen, ledningsgruppens vice ordförande, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 018, [email protected]
Kirsi Varhila, kanslichef, ledningsgruppens ordförande 0295 163 338, [email protected]
Päivi Salo, generalsekreterare för social- och hälsovårdsreformen, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 163 113, [email protected]