Hoppa till innehåll

Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen 9.3.2020

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2020 8.31 | Publicerad på svenska 11.3.2020 kl. 7.55
Nyhet

Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen behandlade vid sitt möte frågor som gäller specialregleringen i Nyland och landskapets egen produktion.

Speciallag om lösningen för Nyland

Ledningsgruppen behandlade utkastet till speciallag om ordnandet av social- och hälsovården i Nyland.

Lagutkastet baserar sig på riktlinjerna i den utredning av en särlösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors som gjordes hösten 2019.

Lagen ska bl.a. innehålla bestämmelser om de grundläggande kraven på ett avtal om ordnande av social- och hälsovård. Avtalet ingås mellan HUS och landskapen i Nyland samt Helsingfors stad.

I lagen ska det också tas in bestämmelser om produktionen av räddningsväsendets tjänster i Nyland. Samma bestämmelser ska tas in i räddningslagen.

Landskapet ska ha egen tjänsteproduktion

Ledningsgruppen diskuterade det krav på tillräcklig egen tjänsteproduktion i landskapet som organiseringsansvaret medför.

I landskapslagen ska det föreskrivas om landskapets organiseringsansvar för social- och hälsotjänster.

Landskapet ska ha en tillräcklig egen tjänsteproduktion för att kunna fullgöra organiseringsansvaret, skötseln av uppgifter som gäller utövning av offentlig makt och produktionen av tjänster. Den egna tjänsteproduktionen ska bl.a. omfatta tillräcklig kompetens, personal, lokaler samt behövliga instrument och behövlig utrustning.

Landskapet kan således inte utlokalisera t.ex. hela sin primärvård, men det kan ingå avtal om köpta tjänster enligt vissa kriterier.

Utnämning av en sektion för stöd för den regionala beredningen

Under ledningsgruppen lyder flera beredningssektioner. Den nyaste sektionen som inleder sitt arbete är sektionen för stöd för den regionala beredningen. Ledningsgruppen fastställde sektionens sammansättning.