Hoppa till innehåll

Staten ersätter kostnader för praktik för yrkeshögskoleexamina inom social- och hälsoområdet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2023 14.07
Pressmeddelande 75/2023

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet fastställs storleken på praktikersättningen, som är 36 euro per praktikvecka. Förordningen avses träda i kraft den 1 juni 2023.

En stor del av yrkeshögskolestudierna inom social- och hälsoområdet genomförs genom praktik. Ersättningarna för den praktik som ingår i yrkeshögskoleexamina på social- och hälsoområdet betalas av statens medel till välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen, Helsingfors stad, kommunerna, samkommunerna, statens sinnessjukhus, evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, kyrkans för-samlingar och kyrkliga samfälligheter, privata enheter som producerar tjänster inom social- och hälsovård eller småbarnspedagogik och till Ålands landskapsregering.

I statsbudgeten för 2023 lades till 12 miljoner euro för betalning av kostnaderna för ersättning för den praktik som ingår i yrkeshögskoleexamina inom social- och hälsoområdet. Yrkeshögskolorna har tidigare på basis av avtal med verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården och med småbarnspedagogiken betalat ersättning för kostnaderna för praktiken.

I social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för praktik som ingår i en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet och som främjar yrkesfärdigheten föreskrivs det också om betalningsgrunderna och övriga förfaranden för ansökan om och betalning av ersätt-ning, som till exempel om kraven på innehållet i den ansökan som ska göras av de sökande som är berättigade till ersättning.  

I och med det nya ersättningsförfarandet blir förfarandena för uppföljningen och finansieringen av utbildningsersättningarna för högskoleexamina inom social- och hälsoområdet enhetliga. 

Den förordning som träder i kraft i juni hänför sig till de ändringar i hälso- och sjukvårdslagen, socialvårdslagen och 52 § i socialvårdslagen som trädde i kraft den 1 januari 2023.     

Mer information: 

Sonja Jantunen, regeringssekreterare, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)