Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet informerar
Stödet för arbetsförmågan ska beaktas i välfärdsområdenas strategiarbete

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2023 10.00
Pressmeddelande
illustration

Som stöd för välfärdsområdena har det utarbetats rekommendationer om främjandet av arbetsförmågan och sysselsättningen och en snabbguide om ordnandet av tjänsterna och resurserna. Rekommendationerna är resultatet av ett omfattande samarbete inom programmet för arbetsförmåga (2019 –2023).

Rekommendationerna om verksamhetsmodeller för stödet för arbetsförmågan och snabbguiden om tjänsterna hjälper välfärdsområdena vid ordnandet av de lagstadgade tjänsterna och resurserna. 

Genom tjänster som svarar på den arbetsföra befolkningens behov och stöd för arbetsförmågan som ges i tid kan man dämpa kostnadsökningen, stärka välfärden och regionens livskraft och öka delaktigheten och sysselsättningen i välfärdsområdena.  

Det behövs strukturer och samarbetsförfaranden för tjänsterna som stöder arbets- och funktionsförmågan

För att stödja de arbetsföra invånarnas arbets- och funktionsförmåga och personalens arbete rekommenderas det att social- och hälsocentralerna ska ha ett sektorsövergripande och multiprofessionellt team för stödet för arbetsförmågan och kvalitetsstyrd arbetsträning genom stödd sysselsättning. Både teamen för stödet för arbetsförmågan och arbetsträningen förutsätter att man avtalar på förhand om strukturerna och samarbetet för detta både på den strategiska och på den operativa nivån. 

Rekommendationer om nya verksamhetsmodeller och förankringen av dem i välfärdsområdena:  

  • Stödet för arbetsförmågan och sysselsättningen beaktas i välfärdsområdets strategiarbete
  • Välfärdsområdet och intressegrupperna avtalar om samarbetet och resurserna
  • Tjänsterna för stödet för arbetsförmågan och sysselsättningen styrs som en helhet  
  • Välfärdsområdet sörjer för att det finns tillräcklig kompetens för stödet för arbetsförmågan och sysselsättningen  
  • Kunderna deltar i planeringen, utvecklingen, genomförandet och utvärderingen av tjänsterna   

Det är viktigt att tjänsterna blir en integrerad del av verksamheten, att kontaktytorna mellan social- och hälsovårdstjänsterna, sysselsättningstjänsterna och förmånerna fungerar bra och att det finns sektorsövergripande och multiprofessionella servicekedjor. Rätt dimensionerade tjänster förebygger också arbetsoförmåga och långvarig arbetslöshet. 

Stödet för arbets- och funktionsförmågan främjar välfärden och livskraften i välfärdsområdena

Välfärdsområdena ansvarar för ordnandet av och resurserna för de tjänster för stödet för arbetsförmågan som ska tillhandahållas av social- och hälsocentralerna.  
Snabbguiden om stödet för arbetsförmågan stöder välfärdsområdena när de fattar beslut om tjänsterna och resurserna. Tjänsterna som stöder arbets- och funktionsförmågan ordnas genom välfärdsområdenas strategiarbete och förutsätter att de dimensionerar tjänsterna rätt och säkerställer att det finns tillräcklig kompetens.  

Snabbguiden om ordnandet av tjänsterna i välfärdsområdena är ett kompakt informationspaket om 

  • Serviceprocessen för stödet för arbetsförmågan
  • Ordnandet av social- och hälsocentralens tjänster för stödet för arbetsförmågan
  • Social- och hälsocentralernas team för stödet för arbetsförmågan
  • De positiva effekter som främjandet av arbets- och funktionsförmågan får i välfärdsområdet

Rekommendationerna och snabbguiden utarbetades inom programmet för arbetsförmåga (2019–2023), där fokus låg på att förbättra partiellt arbetsföras sysselsättning och utveckla de tjänster som stöder arbetsförmågan. Rekommendationerna och snabbguiden har utarbetats av social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet. 

Bekanta dig med rekommendationerna och snabbguiden

Ytterligare information

Niina Kovanen, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Leena Normia Ahlsten, projektchef, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Nina Nevala, ledande sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, [email protected]