Hoppa till innehåll

Tillsynen över arbetarskyddet främjar ett hållbart och rättvisare arbetsliv

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.8.2023 9.32
Pressmeddelande 104/2023

Förändringarna i arbetslivet utmanar arbetarskyddstillsynen. Utöver att förebygga olyckor, yrkes-sjukdomar och andra arbetsrelaterade hälsorisker har arbetarskyddstillsynen en allt större roll när det gäller att säkerställa ett rättvist arbetsliv.

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskydd sköter den regionala tillsynen och styrningen av arbetarskyddet. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer de gemensamma målen för verksamheten och utvecklingen inom ansvarsområdena för en fyraårsperiod i en så kallad ramplan. Planen för 2024–2027 är nu färdig.

Målen för arbetarskyddstillsynen 2024–2027 har i synnerhet påverkats av strategin för social- och hälsovårdsministeriets koncern, policyn som preciserar strategin i fråga om arbetsmiljö och välbefinnande i arbetet, regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering och en analys av arbetslivets omvärld.

Tillsynen stöder sysselsättningen

Arbetarskyddet och arbetsförhållandena är en viktig del av hållbarheten och konkurrenskraften i Finlands ekonomi. För att trygga tillgången på arbetskraft bör man fästa uppmärksamhet vid arbetsförhållandena för sårbara arbetstagargrupper, till exempel unga arbetstagare, personer som är i slutet av arbetslivet, arbetstagare vars funktionsförmåga förändras, utländska arbetstagare, partiellt arbetsföra arbetstagare och hyrda arbetstagare. Enligt observationerna i samband med tillsynen befinner sig i synnerhet utländska arbetstagare och arbetstagare med utländsk bakgrund och invandrarbakgrund ofta i en ojämlik situation jämfört med andra arbetstagare. 

Genom arbetarskyddstillsynen strävar man efter att säkerställa att arbetsförhållandena för alla arbetstagargrupper är trygga och hälsosamma och att rättvisa anställningsvillkor iakttas på arbetsplatserna. Detta bidrar också till att förhållandena för arbetstagare som har en sårbar ställning på arbetsmarknaden förbättras och att ojämlikheten minskar.

Bedömning av riskerna på arbetsplatsen är en viktig metod för att säkerställa hälsosamma och trygga arbetsförhållanden och rättvisa anställningsvillkor. Bristen på kompetent arbetskraft kan också öka arbetarskyddsriskerna i samband med användningen av hyrd arbetskraft och underleverantörer.

Resurserna styrs effektivt

För att uppnå effektivitet i tillsynen tillämpas ett mer varierat urval av metoder och fördelas resurserna så att verksamheten ger största möjliga samhälleliga genomslag.

Urvalet av metoder utnyttjas mer systematiskt och proaktivt än tidigare. Arbetsplatsinspektioner är också i fortsättningen arbetarskyddsmyndigheternas viktigaste verksamhetsform. 

De andra tillgängliga arbetsmetoderna handlar bland annat om kommunikation via flera kanaler både självständigt och i samarbete med andra myndigheter, stöd till arbetsplatser när det gäller arbetarskyddsverksamheten samt delning av den information om arbetslivet som myndigheterna får in genom tillsynen.

Ytterligare information

Arto Teronen, tillsynsdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 493, [email protected] 
Hanna-Kaisa Rajala, direktör för ansvarsområdet för arbetarskyddet, tfn 044 715 59516, [email protected]

Pressmeddelandet har redigerats 22.8 kl. 10.27: Hanna-Kaisa Rajalas e-postadress har korrigerats.