Hoppa till innehåll

Uppföljningsrapporten om den nationella barnstrategin ger ett bra kunskapsunderlag för följande regeringsperiod 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 14.53
Pressmeddelande

Den första uppföljningsrapporten om den nationella barnstrategin har publicerats. Uppföljningsrapporten ger en koncis helhetsbild av läget vad gäller barns, ungas och familjers välfärd och en beskrivning av hur åtgärderna enligt genomförandeplanen har avancerat och vilka mål som har uppnåtts. I rapporten presenteras också riktlinjerna för barnstrategiåtgärderna för åren 2023–2027. 

 

Barnstrategin, genomförandeplanen och uppföljningsrapporten bildar en helhet

Den nationella barnstrategin utarbetades i parlamentariskt samarbete och publicerades den 23 februari 2021. Strategin baserar sig på kunskapsunderlaget om barns, ungas och familjers ställning och på Finlands förpliktelser i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Den första genomförandeplanen för barnstrategin godkändes av Statsrådet den 7 oktober 2021.  
Uppföljningsrapporten fungerar som ett verktyg för utvärdering av strategin och genomförandeplanen och som en bro för barnstrategins riktlinjer mellan regeringsperioderna. Den behandlar också de förändringar som skett i fråga om barns, ungas och familjers välfärd. Uppföljningsrapporten har utarbetats i samarbete med många olika myndigheter och intressegrupper och genom att utnyttja all den information och erfarenhet som samlats in vid genomförandet av barnstrategin. Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård behandlade uppföljningsrapporten den 16 mars 2023.  

I uppföljningsrapporten granskar man hur barnstrategin har genomförts och ger förslag till riktlinjer för de åtgärder som ska vidtas under regeringsperioden 2023-2027   

I uppföljningsrapporten granskas hur de 30 åtgärderna i genomförandeplanen för barnstrategin har genomförts. Med tanke på genomförandet av den nationella barnstrategin har det varit viktigt att genomföra dessa åtgärder under statsminister Sanna Marins regeringsperiod. I rapporten behandlas också de projekt som följer barnstrategins riktlinjer och principer men som inte ingick i genomförandeplanens åtgärder, utan genomfördes i samband med genomförandet av barnstrategin. I uppföljningsrapporten beskrivs dessutom samarbetet med myndigheter, intressegrupper och andra aktörer och kommunikations- och påverkansarbetet under genomförandet av strategin.  

I slutet av rapporten presenteras riktlinjerna för barnstrategiåtgärderna för regeringsperioden 2023–2027. Riktlinjerna baserar sig på barnstrategin och den gällande genomförandeplanen för den och på de uppgifter som regeringen ålagt arbetsgruppen för barnstrategin, de centrala synpunkter som lyfts fram i barnstrategins arbetsgrupper och i de workshoppar där uppföljningsrapporten beretts och på de observationer som genomförarna av barnstrategin gjort i sina rapporter.  

Ytterligare information:

Johanna Laisaari, generalsekreterare för den nationella barnstrategin, statsrådets kansli, tfn 0295 161 177, [email protected]