Hoppa till innehåll

Utkast till en förordning om minimiinformationsinnehåll på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2022 16.48
Pressmeddelande
Illustrationsbild

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om förordningen om minimiinformationsinnehållet. Syftet med förordningen är att förenhetliga välfärdsområdenas lednings- och jämförelseinformation. Utlåtandena ska lämnas senast den 31 oktober 2022.

Med minimiinformationsinnehåll avses miniminivån på den information som välfärdsområdena behöver för att leda den social- och hälsovård som de ansvarar för. I förordningen föreskrivs det om välfärdsområdenas gemensamma mätare och om hur dessa mätare ska produceras. 

Genom bestämmelserna om miniinformationsinnehåll säkerställer man att den information som används för ledningen och planeringen i välfärdsområdena stämmer överens med den information som används vid välfärdsområdenas nationella bedömningar. När informationsinnehållen är enhetliga kan välfärdsområdena bättre jämföra och följa upp främjandet av välfärd och hälsa både på regional och på nationell nivå. Förordningen har beretts som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, DigiFinland Oy och välfärdsområdena.  

Det utkast som är på remiss gäller den del av förordningen om minimiinformationsinnehåll som ska träda i kraft först. Beredningen av förordningen fortsätter och förordningen kommer i fortsättningen att uppdateras årligen. För de tjänsteinnehavare som ansvarar för informationsledningen och för datateknikexperterna har det utarbetats en teknisk anvisning om hur minimiinformationsinnehållet ska genomföras. Även anvisningen har sänts på remiss. 

Utlåtandena kommer att beaktas vid den slutliga bearbetningen av förordningen. Utlåtandena är offentliga. Remisstiden är 3.10.2022–31.10.2022.

Mer information

Minna Klemettilä, specialsakkunnig
Minnamari Pigg, jurist 
Anna Väinälä, specialsakkunnig
[email protected]