Hoppa till innehåll

Utredning: Omfattande allmän kompetens inom lagberedningen i fråga om regleringen av social- och hälsovården är en förutsättning för att barnets rättigheter ska kunna tryggas på ett effektivt sätt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2023 16.13
Pressmeddelande 86/2023

Det barnrättsliga utredningsarbetet utgör en grund för bedömningen av barnets självbestämmanderätt och det lagberedningsbehov som rör delaktigheten, hur lyckat genomförandet av lagstiftningen är och om yrkespersoner får tillräckliga anvisningar.

Den barnrättsliga utredningen, som genomfördes som ett led i social- och hälsovårdsministeriets projekt för självbestämmanderätt, granskar bestämmelserna om minderårigas delaktighet och självbestämmanderätt i social- och hälsovården, särskilt med tanke på hur bestämmelserna uppfyller skyldigheterna i FN:s barnkonvention. 

I utredningen betonas att de social- och hälsovårdsbestämmelser som rör barn ska beaktas som en helhet på ett systematiskt sätt i enskilda författningsprojekt, vilket förutsätter breda allmänna kunskaper om bestämmelserna om social- och hälsovården. I utredningen framgick även att bestämmelserna om barnets rättigheter överförs från en författning till en annan i lagberedningen utan närmare bedömning av om bestämmelserna är lämpliga i respektive sammanhang. Det bör även reserveras tillräckliga resurser för att verkställa lagstiftningen, så att lagstiftarens mål och barnets rättigheter tillgodoses i praktiken. 

Den barnrättsliga utredningen stöder social- och hälsovårdsministeriets beredning av den lagstiftning som rör klienters och patienters självbestämmanderätt. Syftet med reformen är att ändra lagstiftningen så att klientens och patientens självbestämmanderätt tillgodoses. Samtidigt utvecklas olika verksamhetssätt för att öka klienternas och patienternas delaktighet och minska användningen av begränsningsåtgärder. 

Utredningen gjordes som en del av genomförandet av den nationella barnstrategin. Avsikten med utredningen var att säkerställa att barnets särskilda ställning och rättigheter beaktas och att dessa granskas i tillräcklig omfattning i den författningsberedningsprocess som rör självbestämmanderätten.

I projektet för självbestämmandet genomfördes, utöver den barnrättsliga utredningen, som publicerades i juni 2023, en utredning om det rättsliga material som rör äldres självbestämmanderätt. Denna utredning publicerades i maj 2023.

Mer information:

Maija Miettinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 452, [email protected]