Välfärdsområdena beviljas statsunderstöd för utveckling av tjänsterna via EU:s återhämt-ningsinstrument

Social- och hälsovårdsministeriet
13.10.2021 11.24
Pressmeddelande 298/2021
Nainen kuvassa

Social- och hälsovårdsministeriet förbereder en utlysning av statsunderstöd som en del av det nationella stöd som betalas via EU:s återhämtningsinstrument. Finansieringen av Finlands program för hållbar tillväxt fördelas via Europeiska unionens återhämtningsinstrument till välfärdsområdenas projekthelheter.

Serviceanordnarna planerar hur den vårdskuld inom social- och hälsovården som orsakats av coronavirusläget ska avvecklas och hur uppfyllandet av vårdgarantin ska främjas. Med hjälp av återhämtningsinstrumentet finansieras dessutom projekt som bygger upp stödtjänster för arbetsförmågan och stöder sysselsättningen. Utlysningen av statsunderstöd för välfärdsområdenas projekthelheter öppnas i december 2021.

Eftersom det är fråga om finansiering av ett program enligt Europeiska unionens mekanism för återhämtning och resiliens, kan statsunderstödet beviljas utan självriskandel till ett belopp som motsva-rar beloppet för alla de kostnader som berättigar till statsunderstöd. 

Finansieringen utlyses för 2022–2025. Finansieringens perioder, belopp och användningsändamål preciseras under senhösten. Finansieringen via återhämtningsinstrumentet kan sökas för att förnya verksamhetsmodellerna och för att utveckla digitala tjänster och lösningar för ledarskap. Målet är att avveckla den vård-, rehabiliterings- och serviceskuld inom social- och hälsovården som coronavirusläget orsakat och att främja uppfyllelsen av vårdgarantin. 

Finansieringen riktas till projekt som främjar tillgången och tillgängligheten till tjänster i synnerhet för personer i svag eller sårbar ställning. Dessutom riktas finansiering bl.a. till att utveckla ett sektorsövergripande servicekoncept för välfärd samt till att utvidga sysselsättningsfrämjande åtgärder för partiellt arbetsföra.

Mer information

Taina Mäntyranta, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163 692, [email protected]