Hoppa till innehåll

Utkast till valfrihetslag överlämnades till rådet för bedömning av lagstiftningen och publicerades

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.1.2018 15.46
Pressmeddelande 6/2018

Den 22 januari överlämnade social- och hälsovårdsministeriet ett utkast till proposition med förslag till valfrihetslag till rådet för bedömning av lagstiftningen. Propositionen hör samman med social- och hälsovårdsreformen. Ministeriet publicerade samtidigt propositionsutkastet på webbplatsen alueuudistus.fi. .

I utkastet till valfrihetslag har nu gjorts de ändringar som regeringen enades om den 20 december 2017. De gäller i synnerhet användningen av kundsedlar inom den specialiserade sjukvården och tjänsteutbudet hos social- och hälsocentralerna.

I lagutkastet har dessutom gjorts ändringar utifrån de remissyttranden som kom in under hösten. Bestämmelserna om bland annat kundplanens roll, Folkpensionsanstaltens rätt att få uppgifter och grunderna för ersättningar till producenterna har preciserats. Avsikten är att närmare preciseringar av grunderna för ersättningarna till producenterna och modeller för avtal med producenterna ska sändas på remiss i mars.

I remissyttrandena uppmärksammades utmaningarna med att samordna social- och hälsovårdstjänsterna i en modell med många producenter. Den 20 december 2017 slog regeringen fast att det vid den fortsatta beredningen ska fästas vikt vid samordningen av tjänsterna. Avsikten är att olika aktörers arbete för att säkerställa och stärka integrationen nu ska samlas i ett separat förändringsprogram.

Rådet för bedömning av lagstiftningen är en självständig aktör, vars uppgift är att ge utlåtanden om regeringens propositioner och konsekvensbedömningar. Det är möjligt att det görs ytterligare ändringar i valfrihetslagen på basis av rådets bedömning.

Avsikten är att regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården ska lämnas till riksdagen i början av mars. Målet är att riksdagen ska fatta beslut om alla de lagar som gäller landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen i juni 2018 och att reformen ska träda i kraft den 1 januari 2020.

Bilagor och länkar

Ytterligare information

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected]
Pirjo Kainulainen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 092, [email protected]
Pekka Järvinen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 367, [email protected]