Hoppa till innehåll

Pilotförsök med valfrihet stöder genomförandet av social- och hälsovårdsreformen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2017 11.27 | Publicerad på svenska 28.4.2017 kl. 12.36
Pressmeddelande 61/2017

För genomförandet av pilotförsök med valfrihet inom social- och hälsovårdsreformen anvisas ett anslag på 100 miljoner euro. Pilotförsöken stöder verkställigheten av valfrihetslagen redan innan lagen träder i kraft.

Regeringen kom vid sin halvtidsöversyn den 24–25 april överens om den finansiering som anvisas pilotförsök med valfrihet. Syftet med pilotförsöken är att stödja verkställigheten av valfrihetslagen redan innan lagen träder i kraft och på det sättet främja att reformen lyckas.

I pilotprojekten om valfrihet kan man genomföra pilotförsök med antingen direktvalstjänster (s.k. pilotförsök med social- och hälsocentraler) eller personlig budget. Med direktvalstjänster avses sådana tjänster där kunden direkt kan välja tjänsteproducent utan att landskapet anvisar en tjänsteproducent eller att landskapets affärsverk har gjort en bedömning av servicebehovet. Dessa tjänster produceras vid social- och hälsocentralerna, som kan jämföras med de nuvarande hälsovårdscentralerna. I pilotförsöken med social- och hälsocentraler utreds särskilt med hurdana intervall en kund kan byta den valda social- och hälsocentralen.

I landskapen kan pilotförsöken med valfrihet inledas tidigast hösten 2017 och senast den 30 juni 2018. Landskapen kan fortsätta sina pilotförsök fram till utgången av 2022. Området för pilotförsöken är landskapets kommuner eller samkommuner, vars sammanräknade invånarantal är minst 80 procent av landskapets invånarantal.

Administrationen av pilotförsöken sker med hjälp av en modell med ansvariga kommuner (eller som en samkommun), dvs. en enskild kommun kan inte genomföra ett eget pilotprojekt. Administrationen av pilotförsöken övergår till landskapen den 1 januari 2019. De kommuner och samkommuner som deltar i pilotförsöket med direktvalstjänster ska innan pilotförsöket inleds bolagisera sina tjänster som omfattas av pilotförsöket.

I maj meddelas det separat när projektansökningar som gäller pilotförsöken med valfrihet kan lämnas in.

Du kan på regionreformen.fi följa hur social- och hälsovårds- och landskapsreformen framskrider.

Bilagor

Ytterligare information

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected]

Maria Porko, jurist, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 417, [email protected]