Hoppa till innehåll

Tjänstemannaberedda preliminära utkast till valfrihetsmodell publicerades på regionreformen.fi

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2016 16.38 | Publicerad på svenska 12.10.2016 kl. 12.41
Nyhet

Den projektgrupp som bereder reformen av social- och hälsotjänsterna behandlade vid sitt möte den 10 oktober preliminära tjänstemannaförslag till en modell för klientens valfrihet. Förslagen publicerades efter mötet på webbplatsen regionreformen.fi Förslagen är preliminära utkast och har inte ännu behandlats politiskt.

Förslagen har beretts av beredningsgruppen för valfrihet och förenkling av flerkanalsfinansieringen. I förslagen finns fortfarande flera frågor som kräver fortsatt beredning. Modellen måste också genomgå en konsekvensbedömning och en bedömning av dess förhållande till grundlagen. För förslaget svarar i detta skede beredningsgruppens ordförande, överdirektören Outi Antila i egenskap av föredragande och social- och hälsovårdsreformens projektchef, understatssekreteraren Tuomas Pöysti i egenskap av den som avgett lösningsförslaget.

Förslagen motsvarar regeringens riktlinjer från den 29 juni 2016. I enlighet med regeringens riktlinjer beaktas klienternas olika servicebehov i valfrihetsmodellen. Klienten ska direkt kunna välja en producent av vissa social- och hälsotjänster. Dessutom kan klienten efter en bedömning av servicebehovet få en klientsedel eller en personlig budget och välja en tjänsteproducent.

Beredningsgruppen föreslår att en betydlig utvidgning av klientens valfrihet genomförs i två faser I den första fasen 2019 förbättras tillgången till vård på basnivå genom tjänster som klienten direkt kan välja.

Klienten kan välja ett eget vårdteam

Klienten ska direkt kunna välja en egen tjänsteproducent, ett s.k. eget vårdteam, som tillhandahåller rådgivning, handledning och mottagningstjänster inom social- och hälsovård. Dessa tjänster kan vara av engångsnatur eller upprepade. Det egna vårdteamets tjänster ska bland annat innehålla rådgivning och svar på människors frågor om hälsa och välbefinnande, förebyggande tjänster, undersökning och behandling av allmänna symptom, akuta sjukdomar och långvariga hälsoproblem samt sådan rådgivning och handledning som hör till socialvård, socialt arbete och social handledning.  Klienten kan också välja en tjänsteproducent inom mun- och tandvården.

I den första fasen tar man dessutom i bruk en klientsedel för att förbättra tillgången till regelbundna tjänster som ges i hemmet. För vissa klienter som har ett större behov av tjänster införs en personlig budget.

I den andra fasen ska det tjänsteutbud som omfattas av valfriheten breddas. Då kan det möjligtvis inrättas social- och hälsocentraler med ett omfattande tjänsteutbud. Enligt förslaget ska det under innevarande regeringsperiod stiftas en särskild lag som ger landskapet rätt att bemyndiga producenter av tjänster som väljs direkt av klienten att fatta administrativa beslut om tillhandahållande av tjänster och bevilja klienterna klientsedlar.

Genomförande i etapper säkerställer att små producenter kommer in på marknaden

Syftet med att valfriheten införs i etapper är att landskapets ansvar för ordnande och finansiering av tjänsterna ska genomföras på ett kontrollerat sätt. Genom att valfriheten införs i etapper förhindras också att tjänsterna koncentreras till stora offentliga eller privata tjänsteproducenter. Detta säkerställer att också små och medelstora företag kommer in på marknaden för att erbjuda tjänster.

Tjänster som omfattas av valfriheten kan erbjudas av ett bolag som hör till landskapets serviceinrättning, en privat tjänsteproducent eller en aktör från tredje sektorn. Landskapets serviceinrättning producerar själv sådana tjänster som omfattas av valfriheten endast om tjänsterna inte annars finns att tillgå.

Landskapets serviceinrättning ska producera tjänster som inte kan väljas direkt av klienterna. Sådana tjänster är t.ex. skol- och studerandehälsovården, rådgivningstjänster för mödra- och barnvård samt omfattande dygnetruntjour och många tjänster på specialiserad nivå samt även socialvårdens myndighetsbeslut. Klienten kan välja vilken av verksamhetsenheterna vid landskapets serviceinrättning som ska utföra dessa tjänster. Klienten kan välja t.ex. det sjukhus där en operation ska utföras.

Landskapet, som har organiseringsansvaret, ansvarar i sista hand för att tjänsterna är integrerade till klientorienterade service- och vårdkedjor. Landskapets serviceinrättning ska ansvara för integreringen av de tjänster som det producerar, dvs. samordningen med övriga tjänsteproducenter. Även tjänstproducenterna har ansvar för att deras tjänster integreras med de andra producenternas tjänster.

Enligt förslaget ska det föreskrivas genom lag om vilka tjänster som ska omfattas av förfarandet med en klientsedel. Dessutom kan landskapen bestämma att klientsedeln kan användas även för andra social- och hälsotjänster. Den personliga budgeten är ett belopp som är avsett för individuellt ordnande av tjänster och stöd för en person. Den kan användas t.ex. inom tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Beredningsgruppen föreslår att de tjänsteproducenter som ingår i systemet med egna vårdteam ska få en fast ersättning baserad på det antal klienter som har valt dem som tjänsteproducent och vid behov på klienternas hälsorisk. Ersättningen ska kompletteras med bonusar som betalas på basis av hur väl vården och servicen lyckats och med sanktioner i anslutning till dåliga resultat. I fråga om vissa tjänster kunde man också delvis använda sig av prestationsbaserade ersättningar.

Det här är en svenskspråkig översättning av nyheten som publicerades den 10.10.

Bilagor (på finska)

Virkamiesvalmistelussa tehdyt valinnanvapausmallin alustavat luonnokset julkaistiin alueuudistus.fi-sivustolla

Ytterligare information:

Tuomas Pöysti, ordförande, understatssekreterare, SHM och FM, tfn 0295 163 012