Hoppa till innehåll

Ansökan våren 2023 om finansiering ur EU:s fonder för inrikes frågor har börjat

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2023 8.14
Pressmeddelande

Den 2 maj 2023 öppnas inrikesministeriets utlysning av finansiering ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF). Det utlyses understöd för sammanlagt 14,5 miljoner euro. Ansökningstiden går ut den 31 maj 2023. 

Cirka 8,8 miljoner euro kan sökas ur AMIF-fonden

Ur AMIF-fonden kan understöd sökas till ett belopp av totalt cirka 8,8 miljoner euro. Finansiering kan sökas för fondens mål 1, 2 och 3 som gäller utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet, främjandet av en smidig laglig invandring, integration och inkludering av tredjelandsmedborgare, bekämpningen av olaglig migration och utvecklingen av fungerande system för återvändande.

Det finns många olika åtgärder som främjar de fastställda målen och som man kan söka finansiering för. En förteckning över åtgärderna finns i utlysningen, och en närmare beskrivning av åtgärderna och av de resultat som eftersträvas finns i fondens genomförandeplan.

Syftet med AMIF-fonden är att främja en effektiv hantering av migrationsfrågor och att utveckla och stärka enhetliga förfaranden i asyl- och migrationsfrågor.

Cirka 5,7 miljoner euro kan sökas ur ISF-fonden

Ur ISF-fonden utlyses understöd för cirka 5,7 miljoner euro för projekt som uppfyller mål 3 för fonden.  Detta mål gäller att stärka den nationella beredskapen för att förebygga och bekämpa brottslighet. Stödet kan sökas för anskaffning av till exempel materiel, redskap, utrustning och för annan säkerhetsinfrastruktur.

Operativa stöd utlyses för 690 000 euro. Detta stöd kan sökas av polisen för förebyggande, avslöjande och utredning av gränsöverskridande allvarlig och organiserad brottslighet och för underhåll av redskap, materiel och utrustning för undersökningar samt för personalkostnader.

Via ISF-fonden främjas säkerställandet av en hög säkerhetsnivå i EU i synnerhet genom förebyggande och bekämpning av terrorism och radikalisering, allvarlig och organiserad brottslighet och cyberbrottslighet och genom hjälp och skydd för brottsoffer samt genom att ha beredskap för att effektivt skydda sig mot och hantera säkerhetsrelaterade incidenter, risker och kriser.

Ansökan görs i det nya systemet EUSA2

Understöden söks via EUSA2-systemet, som är ett nytt e-tjänst- och behandlingssystem som EU:s fonder för inrikes frågor (EUSA-fonderna) tagit i bruk för programperioden 2021-20217.

De projekt och den operativa verksamhet som beviljas finansiering ska inledas senast den 1 januari 2024.

Mer information:
Kristiina Mauriala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 275, [email protected] (AMIF)
Virpi Karjalainen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 392, [email protected] (ISF, till den 5.5)
Noora Vahervaara, sakkunnig, tfn 0295 488 265, [email protected] (ISF, till den 8.5)