Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp vill koncentrera myndigheternas förfrågningar om kontouppgifter till övervakningssystemet för bank- och betalkonton

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2023 11.38
Pressmeddelande

I en förstudierapport granskas huruvida man kan införa möjligheten att göra förfrågningar om uppgifter om kontotransaktioner i övervakningssystemet för bank- och betalkonton. Arbetsgruppen föreslår att informationssystemet utvecklas så att myndigheterna centraliserat kan begära uppgifter om kontotransaktioner via systemet.

Övervakningssystemet för bank- och betalkonton är ett tekniskt system genom vilket myndigheterna får information bland annat från kreditinstitut. För närvarande innehåller systemet uppgifter om kundrelationer, men inte uppgifter om kontotransaktioner.

I förstudien granskades huruvida man kan införa möjligheten att göra förfrågningar om uppgifter om kontotransaktioner i systemet. Målet är att utveckla myndigheternas elektroniska tillgång till information om bank- och betalkonton.

I förstudien kartlades nuläget för myndigheternas tillgång till uppgifter om kontotransaktioner och alternativen till det tekniska genomförandet. I förstudierapporten granskas de lagstiftningsmässiga förutsättningarna, kostnaderna och konsekvenserna för olika aktörer.

Behovet av överlappande system minskas

Om möjligheten att göra förfrågningar om uppgifter om kontotransaktioner tas in i systemet, ändras myndigheternas befogenheter inte. Vissa myndigheter får redan nu uppgifter om kontotransaktioner från bankerna, men det finns inget centraliserat informationssystem för förfrågningarna. Enskilda myndigheter, till exempel polisen, Skatteförvaltningen och Utsökningsverket, har gränssnitt mot enskilda kreditinstitut för utlämnande av kontouppgifter.

Enligt arbetsgruppen är det motiverat att lägga till uppgifterna om kontotransaktioner, eftersom praxisen för förfrågningar om uppgifter för närvarande till stor del är manuell och ineffektiv. Ändringen minskar behovet av överlappande system och medför därmed kostnadsbesparingar. En centraliserad lösning är till fördel också för laglighetsövervakningen och skyddet av personuppgifter.

Arbetsgruppen rekommenderar att beredningen av en regeringsproposition om detta inleds så snart som möjligt.

EU-reglering bakom systemet

Övervakningssystemet för bank- och betalkonton baserar sig på det nationella genomförandet av EU:s penningtvättsdirektiv och direktiv om finansiell information. Det femte penningtvättsdirektivet förutsätter att medlemsstaterna inför centrala bankkontoregister eller datasöksystem som gör det möjligt att snabbt identifiera kontoinnehavare. 

Övervakningssystemet för bank- och betalkonton upprätthålls av Tullen. Genom direktivet om finansiell information har även de myndigheter som har behörighet att förebygga, avslöja, utreda och lagföra allvarliga brott fått rätt att använda systemet. 

I arbetsgruppen ingick företrädare för inrikesministeriet, finansministeriet, försvarsministeriet, Polisstyrelsen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, Tullen, Skatteförvaltningen, Utsökningsverket, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Finlands Advokatförbund, Finansinspektionen och Finanssiala ry. I förstudien hörde arbetsgruppen dessutom justitieministeriet, dataombudsmannens byrå och olika finansinstitut.

Ytterligare information:

Monna Airiainen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 360, [email protected]