Hoppa till innehåll

De ändringar i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet som gäller inhämtande av information skickades på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2023 13.34
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har skickat ett utkast till regeringsproposition om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet på remiss. Syftet med lagändringen är att effektivisera Gränsbevakningsväsendets brottsutredning.

När det gäller hemliga metoder för inhämtande av information föreslås det att tillstånd till teleövervakning vid förhindrande av brott inte i fortsättningen ska begränsas till vissa teleadresser eller viss teleterminalutrustning som är kända vid tidpunkten för ansökan, utan att tillstånd söks av och beviljas en person. 

I lagförslaget föreslås också att Gränsbevakningsväsendet ska kunna använda datanätsbaserat förtäckt inhämtande av information för att förhindra ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år. Med förtäckt inhämtande av information avses kortvarigt inhämtande av information där Gränsbevakningsväsendet kan använda falska, vilseledande eller förtäckta uppgifter.

Dessutom föreslås det att användningen av överskottsinformation möjliggörs i större utsträckning än för närvarande. Det ska bli möjligt att använda överskottsinformation vid utredning av vissa tjänstebrott som bestraffas med ett maximalt straff på två år. Med överskottsinformation avses information som fåtts genom teleövervakning, inhämtande av basstationsuppgifter och teknisk observation, när informationen inte har samband med ett brott eller avvärjande av fara eller när den gäller något annat brott än det för vars förhindrande tillståndet har getts eller beslutet fattats.

Inrikesministeriets utkast till proposition hänför sig till de ändringar av tvångsmedelslagen som gäller hemliga tvångsmedel och som träder i kraft den 1 oktober 2023.

Remisstiden pågår till den 26 maj 2023. Projektets mandatperiod är den 1 mars –31 december 2023.

Ytterligare information:
Sanna Palo, regeringsråd, tfn 0295 421 601, [email protected] 
Jaana Heikkinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 603, [email protected] (fr.om. 2.5.2023)