Hoppa till innehåll

En utredning beställd av inrikesministeriet rekommenderar en total översyn av migrationslagstiftningen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2023 14.29
Pressmeddelande

Framtidens Finland behöver mer invandrad arbetskraft och fler invandrade studerande än för närvarande, men också den humanitära invandringen kommer att öka. Enligt en utredning som inrikesministeriet låtit göra behöver lagstiftningen om migration ses över.

Enligt utredningen finns det inget behov av en särskild migrationsminister eller ett separat migrationsministerium, men det är bra att intensifiera och förtydliga samarbetet i migrationsfrågor mellan olika ministerier. Det föreslås inga ändringar i Migrationsverkets uppgifter, men verksamheten måste vidareutvecklas. Dessutom måste verkets resurser tryggas på ett mer hållbart sätt än för närvarande.

I november 2022 gav inrikesministeriet vicehäradshövding Pekka Järviö i uppdrag att utarbeta en utredning om ordnande av migrationsförvaltningen.  Syftet med utredningen var att ge en helhetsbild av lagstiftningen om migration, processerna i anslutning till inresa och vistelse i landet samt av rollen för de nationella myndigheterna. I utredningen analyseras det finländska migrationssystemet genom dess historia och görs en internationell jämförelse med Sveriges, Danmarks och Tysklands system. Även EU:s asyl- och migrationspolitik behandlas.

Utredningen ger tio rekommendationer om Finlands migrationspolitik och migrationsförvaltning. De syftar till att förtydliga migrationspolitiken och migrationsprocesserna och uppmuntrar till förvaltningsövergripande samordning och samarbete.

I utredningen föreslås inga ändringar i arbetsfördelningen mellan inrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet eller i Migrationsverkets ansvarsområde. Eftersom migrationsfrågorna sköts vid många olika ministerier, är det viktigt att verksamheten baserar sig på gemensamma mål. Frågor som gäller migration bör i framtiden behandlas i en enda ministerarbetsgrupp för att säkerställa politisk samordning.

”Resultaten av utredningen stöder en total översyn av utlänningslagen. En förstudie om översynen kommer att publiceras i början av april. En fungerande migrationslagstiftning som svarar mot dagens behov skapar en grund för en lyckad verksamhet inom hela migrationsförvaltningen. För att säkerställa invandringens positiva samhälleliga konsekvenser behövs det också ett fungerande ledningssystem, engagemang i gemensamma mål och tillräckliga resurser", säger Minna Hulkkonen, överdirektör för inrikesministeriets migrationsavdelning.

Migrationslagstiftningen måste ses över 

Inrikesministeriet har inlett beredningen av en total översyn av utlänningslagen. I samband med översynen bör man gå igenom hela migrationslagstiftningen och granska huruvida den motsvarar den nuvarande och framtida migrationens struktur och volym. Tillståndsprocesserna och de myndigheters verksamhet som deltar i dem måste bedömas hela vägen från ursprungslandet till Finland för att säkerställa effektiva och kundorienterade processer. 

Tillräckligt stöd och tillräckliga resurser för Migrationsverkets verksamhet

Migrationsverket bör utvecklas som en tillståndsmyndighet som tillhandahåller smidig service. Under de senaste åren har de arbets- och studierelaterade tillståndsprocesserna genomgått en betydande reform, men det är viktigt att också verkets övriga verksamhet uppdateras. Problem i verkets verksamhet bör lösas genom reformer som fokuserar på ledning och verksamhetskultur. Reformprocesserna behöver ett starkt politiskt och administrativt stöd och tillräckliga resurser. Med tanke på utvecklingen av och planmässigheten i verksamheten är det särskilt viktigt att säkerställa att Migrationsverkets finansiering är långsiktig och i och med detta att en större del av tjänsterna än för närvarande är ordinarie tjänster.

Migrationsverkets resultatstyrning bör utvecklas i samarbete mellan inrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet. I styrningen ska verkets hela ansvarsområde beaktas. 

Arbets- och näringsministeriet har utrett myndighetssamarbetet kring arbets- och utbildningsrelaterad invandring 

Samtidigt med inrikesministeriets utredning har arbets- och näringsministeriet låtit göra en utredning om utvecklingen av myndighetssamarbetet kring arbets- och utbildningsrelaterad invandring. Arbets- och näringsministeriets utredning publicerades den 14 mars. Enligt utredningsrapporternas slutsatser måste det säkerställas att den arbets- och utbildningsrelaterade invandringen blir en integrerad del av olika myndigheters uppgifter och att man förbinder sig till gemensamma förvaltningsövergripande mål. Arbets- och näringsministeriet och inrikesministeriet ansvarar tillsammans för Migrationsverkets resultatstyrning.

Ytterligare information:

Maahanmuuttojohtaja Sanna Sutter 
p. 0295488200, [email protected]