Hoppa till innehåll

Förstudie rekommenderar en totalreform av utlänningslagen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2023 12.02
Pressmeddelande

Slutdokumentet för förstudien om en totalreform av utlänningslagen, som utarbetades under ledning av inrikesministeriet, har färdigställts. Enligt utredningsarbetet är behovet av en reform av utlänningslagen uppenbart med tanke på såväl kunderna som dem som tillämpar lagen. Det är fråga om den viktigaste lagen som reglerar migrationen, och dess konsekvenser sträcker sig brett till det finländska samhället och dess framtid. Därför är det väsentligt att säkerställa att lagen är uppdaterad, tillämplig och begriplig.

Utredningsprojektet rekommenderar att en totalreform av utlänningslagen inleds under nästa regeringsperiod. Dessutom rekommenderas det att lagen ska reformeras genom delprojekt. Reformprocessen ska basera sig på kundorientering, respekt för de grundläggande och mänskliga rättigheterna och utnyttjande av digitalisering.  

”Det finns ett obestridligt behov av en totalreform av utlänningslagen och ett brett stöd för den. Lagen, som är tjugo år gammal och som ändrats cirka hundra gånger, behöver uppdateras och förtydligas. Vi önskar att den nya regeringen ger mandat för reformarbetet”,    säger överdirektör Minna Hulkkonen från inrikesministeriet.  

Den mest brådskande reformen är att förenkla uppehållstillståndssystemet 

Utredningen visar att när det gäller innehållet är det mest brådskande reformobjektet att förenkla uppehållstillståndssystemet och göra det smidigare. Därigenom försöker man främja kundorienteringen och göra invandringsprocesserna smidigare. Smidiga invandringsprocesser stöder Finlands livskraft och konkurrenskraft. 

En lag om migration 

Bestämmelserna i den gällande utlänningslagen gäller all inresa, utresa och vistelse för och anställning av tredjelandsmedborgare, om inte något annat föreskrivs i speciallagar. Lagen är splittrad på grund av de många separata ändringarna, speciallagarna och de interna bestämmelsehänvisningarna. Det skulle vara tydligare och enhetligare att ha bestämmelserna i en enda lag. Därför är det viktigt att lagens struktur prioriteras i reformprocessen. 

Delaktighet i fokus för förstudien 

I förstudien hörde man på bred front de myndigheter som tillämpar lagen, andra sakkunniga inom migration och berörda grupper. Behoven att ändra lagen kartlades i olika workshoppar och genom en webbenkät. I höstas deltog dessutom det civila samhället ivrigt i diskussionen om temat vid seminariet Suomesta maahanmuuttomaa – yhdessä tavoitteista tekoihin (Finland ska bli ett invandringsland – tillsammans från mål till handling) och i migrationsdialogerna. Delaktigheten var en viktig del av förstudien, och avsikten är att den ska fortsätta också i lagprojektet.

Bakgrund till förstudien

Inrikesministeriet inledde en förstudie om en totalreform av utlänningslagen i oktober 2021. Som stöd för projektet tillsattes en förvaltningsövergripande uppföljningsgrupp med företrädare för utrikesministeriet, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, Migrationsverket, diskrimineringsombudsmannens byrå och forskargemenskapen. Uppföljningsgruppens viktigaste iakttagelser har sammanställts i början av slutdokumentet. 

I enlighet med beslutet om tillsättande av projektet har man i förstudien bedömt nuläget och strukturen för den gällande utlänningslagen och hur de fungerar samt identifierat de viktigaste behoven av att utveckla lagen. Dessutom har man i projektet utformat riktlinjer för genomförande av totalreformen, till exempel när det gäller organiseringen av lagprojektet, resursbehoven och tidsplanen för beredningen. Särskild uppmärksamhet har fästs vid konsekvensbedömningen och delaktigheten. 

Ytterligare information:
Lagstiftningsråd Jutta Gras, tel. 0295 488 650, [email protected]