Hoppa till innehåll

Inrikesministeriet beviljar 10,4 miljoner euro EU-finansiering för utveckling av asylsystemet, främjande av integration och stöd till åtgärder för återvändande

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2023 15.31
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har beviljat sammanlagt 10,4 miljoner euro EU-finansiering ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) till 17 projekt och operativ verksamhet i utlysningen hösten 2022. Genom finansieringen ska asyl- och mottagningssystemet utvecklas, lagenlig invandring och integration främjas och åtgärder för återvändande stödjas.

Systemen för asylsamtal och asylbeslut utvecklas och återvändande främjas

Migrationsverket beviljades finansiering för fyra projekt som ska utveckla systemen för asylsamtal och asylbeslut samt främja återvändande.

I projektet KOTU för utbildning av tolkar i asylsamtal och ett ärendehanteringssystem för tolkning utvecklas ett ärendehanteringssystem samt utbildningsmaterial för tolkar som deltar i asylsamtal (212 429 euro EU-finansiering). I projektet Varausapu 2 uppdateras systemet för att boka asylsamtal (1 153 584 euro).

I projektet ADERE, där man ser över beslutsåtgärder i informationssystemet för utlänningsfrågor, utvecklas beslutsprocessen så att den bättre motsvarar dagens behov (1 444 708 euro).

Genom projektet SOIRE – samarbete kring återvändande till Irak och Somalia – knyts och upprätthålls kontakter till irakiska och somaliska myndigheter och andra aktörer för att främja återvändande och återintegrering (677 593 euro).

I Finlands Flyktinghjälps projekt Paluu erbjuds stöd och rådgivning till tredjelandsmedborgare som frivilligt återvänder eller överväger att återvända till sitt hemland (435 152 euro).

Stöd till klienter i sårbar ställning, till personalen som arbetar med dem och till offer för människohandel

Stiftelsen Helsingfors Diakonissanstalt beviljades finansiering för tre projekt. Projektet PAMI stöder mental hälsa och funktionsförmåga hos mottagningstjänsternas klienter (437 934 euro). 
Projektet IP Istanbulprotokollet ska stärka rättssäkerheten för personer som utsatts för tortyr genom att utbilda de personer som möter flyktingar i sitt arbete (143 398 euro). Projektet IKUT 2, arbetslivsträning för offer för människohandel, ska förbättra människohandelsoffers färdigheter, kunskaper och ställning i arbetslivet så de har bättre möjligheter att få arbete, klara av arbetslivets krav och integreras i samhället (270 222 euro).

I Institutet för hälsa och välfärds projekt Kompetent samtalshjälp vid flyktingförläggningar stärks kunskapen om och färdigheter i samtalshjälp bland personalen som arbetar med asylsökande vid flyktingförläggningar (635 626 euro).

Setlementti Puijolas projekt GBV-Tuva2 i Kuopio erbjuder stöd till personer som söker asyl i Finland och som upplevt könsrelaterat våld, i projektet främjas förebyggande arbete mot våld, igenkännande av erfarenheter av våld och stöd för att bearbeta erfarenheter av våld (308 620 euro).

Stöd till kommuner för att stärka kompetensen inom integrationsarbetet och invandrarmammors integration

Finlands Flyktinghjälps projekt för att utveckla läromaterial och en webbplattform för samhällsorientering ska förbättra kommunernas kompetens i att ordna samhällsorienterande utbildning för tredjelandsmedborgare (312 496 euro). Kursen i samhällsorientering, som riktas till personer som nyligen flyttat till Finland, ger grundläggande kunskaper om att bo, leva och arbeta i Finland.

Utvecklingsbolaget SavoGrow Oy:s projekt utvecklar en gemensam servicestig för sex kommuner för humanitär och arbetsrelaterad invandring och ökar samtidigt kompetensen om integration (540 412 euro).

I Garantistiftelsens projekt får tredjelandsmedborgare utbildning om att sköta sin ekonomi och samtidigt får de som arbetar med integration kompetens i att ge rådgivning om ekonomiska frågor (178 275 euro).


Helsingfors kyrkliga samfällighets projekt ska stärka olika former av läskunnighet bland invandrade hemmamammor med hjälp av CABLE-metoden och språkkaféer (383 913 euro).

Tammerfors yrkeshögskolas projekt Niitty 2 ska främja integration genom att stärka kvaliteten och jämlikheten i familjetjänsterna för invandrarfamiljer (479 330 euro).

Befolkningsförbundets projekt TASE ska öka kunskapen om jämställdhet och sexuella rättigheter bland tredjelandsmedborgare som befinner sig i integrationsprocessen och de som arbetar med integration (318 825 euro).

Institutet för hälsa och välfärd driver projektet MoniTieto för att stärka invandrares kunskaper om hälsa och välfärd och samla in information om ämnet  (460 367 euro).

Operativt stöd till hanteringen av processen för uppehållstillstånd och återvändande

Migrationsverket beviljades operativt stöd för sin verksamhet Effektiva processer för uppehållstillstånd (1 706 205 euro). Med hjälp av stödet är avsikten att säkerställa och upprätthålla en smidig och snabb tillståndsprocess för uppehållstillstånd, i synnerhet på grund av arbete, familjeband eller utbildning. Detta främjar genomförandet av en livskraftig invandringspolitik.
Polisstyrelsens projekt för avlägsnande ur landet beviljades operativt stöd (296 027 euro). Med stödet finansieras personalresurser för att avlägsna människor ur landet.

Den totala finansieringsandelen för asyl-, migrations- och integrationsfonden under programperioden 2021–2027 uppgår till cirka 62,4 miljoner euro, varav det utlystes ett belopp på cirka 16,8 miljoner euro. Nästa utlysning sker i maj.

Mer information:
Kristiina Mauriala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 275, [email protected]