Hoppa till innehåll

Inrikesministeriet fortsätter beredningen av införandet av ett gränsförfarande

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.7.2023 10.03
Pressmeddelande

Inrikesministeriet tillsatte den 28 juli ett nytt lagprojekt för att införa ett gränsförfarande i Finland. Den föregående regeringens lagförslag hann inte behandlas klart i riksdagen, utan det förföll. Beredningen fortsätter nu i enlighet med det nya regeringsprogrammet.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ska Finland för gränsförfarandet införa en modell som fullt ut och på det sätt som situationen kräver utnyttjar det handlingsutrymme som medges i direktivet om asylförfaranden.

Avsikten är att regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen ska överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2023.  Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

I lagprojektet ska man i Finlands lagstiftning införa ett sätt enligt direktivet att, vid behov, i ett mycket snabbt förfarande behandla asylansökningar från personer som anländer till Finland. Ansökningarna kan behandlas genast vid gränsen eller i dess närhet så att sökandena inte kan röra sig fritt inom finskt territorium eller vidare till andra EU-länder. Genom förfarandet kan man förhindra att sökande rör sig vidare från en medlemsstat till en annan.

Enligt EU-direktivet kan gränsförfarandet tillämpas endast på sådana ansökningar som görs vid den yttre gränsen eller i dess närhet och som bedöms vara sannolikt ogrundade.

I den nya regeringspropositionen kommer det att föreslås att förfarandet ska kunna tillämpas på det sätt som avses i direktivet i alla migrationssituationer.  Enligt den förfallna propositionen skulle förfarandet ha tagits i bruk genom ett separat beslut av statsrådet i en situation med omfattande invandring eller instrumentalisering av migration. 

Vid beredningen utnyttjas utredningar och bedömningar som gjorts under det tidigare projektet samt grundlagsutskottets utlåtande i ärendet.  I fjol bedömde en arbetsgrupp vid inrikesministeriet behoven av ändringar i lagstiftningen med tanke på beredskapen för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan. Bakgrunden till denna utredning var Belarus påverkansaktivitet mot Polen, Lettland och Litauen hösten 2021. Enligt utredningen är gränsförfarandet ett sätt att hantera sådana situationer.

Finland har redan nu på olika sätt förberett sig på att förhindra situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan. Till exempel gränsövergångsställen kan stängas för viss tid eller tills vidare, om det är nödvändigt av säkerhets- eller folkhälsoskäl.

Ytterligare information:
Sanna Montin, ledande sakkunnig, migrationsavdelningen, tfn 0295 488 314, [email protected] (fram till den 28 juli)
Sanna Sutter, migrationsdirektör, tfn 0295 488 200 (från och med den 31 juli)
Kukka Krüger, ledande sakkunnig, migrationsavdelningen, tfn 0295 488 270, [email protected] (från och med den 7 augusti)