Hoppa till innehåll

Inrikesministeriets utredning om skyddspolisens verksamhet är klar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2023 10.00
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har färdigställt sin utredning om skyddspolisens verksamhet i fråga om Matti Saarelainen, som tidigare innehaft viktiga poster vid skyddspolisen och Utlänningsverket. Vid inrikesministeriet har det dessutom upprättats en promemoria om de medborgarskapsbeslut som rör familjen Timtjenko.

Tillsynen över skyddspolisen och Migrationsverket (före detta Utlänningsverket) utövas av inrikesministeriet. Inspektionsberättelsen utarbetades vid inrikesministeriets enhet för nationell säkerhet och lämnades till skyddspolisen den 25 april. I inspektionsberättelsen fästs skyddspolisens uppmärksamhet vid bland annat skyddspolisens skyldighet att informera inrikesministeriet och vissa administrativa förfaranden.

Iakttagelserna i inspektionen och de anmärkningar som gjorts baserat på iakttagelserna har så stor betydelse att inrikesministeriet senare kommer att inspektera skyddspolisens interna granskning samt hur inrikesministeriets bestämmelse om förvaltningsområdets riskhanteringspolitik har genomförts inom skyddspolisen.

I ett ärende som gällde beslut om medborgarskap har man följt de bestämmelser som gällde vid den tidpunkten

Även de medborgarskapsbeslut som fattades vid dåvarande Utlänningsverket i fråga om Gennadij Timtjenko och hans familjemedlemmar har förekommit i offentligheten. Dessa beslut fattades åren 1999 och 2000. I anslutning till detta har man vid inrikesministeriets migrationsavdelning fördjupat sig i förfarandet för medborgarskapsbeslut vid Utlänningsverket.

Enligt inrikesministeriet har man följt de bestämmelser som gällde vid den tidpunkten. Inrikesministeriet anser dessutom att det inte är möjligt att i efterhand ta ställning till hur det dåvarande Utlänningsverket använde sin prövningsrätt när det fattade enskilda beslut. Enligt inrikesministeriet har det inte framkommit några omständigheter som ger anledning till ytterligare åtgärder i ärendet.

Mer information:
Johanna Hakala, regeringsråd, tfn 0295 488 452, joha[email protected] (inspektionsberättelsen som rör skyddspolisen)
Roope Jokinen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 362, [email protected] (promemorian som rör medborgarskapsbeslut)