Hoppa till innehåll

Lagprojekt syftar till att trygga Gränsbevakningsväsendets funktionsförmåga vid störningar under normala förhållanden

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2023 14.45
Pressmeddelande

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning och gränsbevakningslagen har sänts på remiss. Syftet med lagprojektet är att Gränsbevakningsväsendets personalresurser ska utnyttjas flexibelt och att Gränsbevakningsväsendets funktionsförmåga ska tryggas vid olika störningar under normala förhållanden. Sådana situationer kan vara till exempel omfattande invandring, hybridpåverkan eller en pandemi, till följd av vilka Gränsbevakningsväsendet behöver extra personal.

Det föreslås att Gränsbevakningsväsendets ställning som beredskapsorganisation samt de uppgifter inom det militära försvaret och de krigstida krav som föreskrivs för Gränsbevakningsväsendet ska kunna beaktas när vissa civila tjänster tillsätts. Ett ytterligare mål är att bekämpa användningen av processen för ansökan om tjänster vid underrättelseinhämtning. Projektet hänför sig till Gränsbevakningsväsendets behov av att utveckla beredskapen för bekämpning av hybridhot.

I och med lagändringarna kan kadetter som studerar vid Gräns- och sjöbevakningsskolan anlitas för att stödja Gränsbevakningsväsendets verksamhet till exempel i gränssäkerhetsuppgifter under störningssituationer. I projektet föreslås också att det ska vara möjligt att utan offentligt ansökningsförfarande tillsätta sådana civila tjänster som är centrala med tanke på beredskapen eller försvaret, när vissa villkor uppfylls. I praktiken kan undantaget gälla till exempel cybersäkerhetsuppgifter. Avsikten är dessutom att vikariearrangemangen för chefen för Gränsbevakningsväsendet ska uppdateras.

Remissbehandlingen pågår till den 19 maj 2023.

Ytterligare information:
Sanna Palo, avdelningschef, Gränsbevakningsväsendet, tfn +358 295 421 601,  [email protected] 
Noora Nihtinen, överinspektör, Gränsbevakningsväsendet, tfn 0295 421 612, [email protected] (från den 8 maj 2023)