Hoppa till innehåll

Myndigheternas informationsutbyte i brottsbekämpningen effektiviseras mellan EU-medlemsstaterna

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2023 12.24
Pressmeddelande

I ett projekt som inrikesministeriet tillsatt bereds den nationella lagstiftning som hänför sig till genomförandet av EU:s direktiv om informationsutbyte. Målet är att förenhetliga och effektivisera myndigheternas informationsutbyte mellan medlemsstaterna i fråga om brottsbekämpning.

EU:s direktiv om informationsutbyte antogs i mars. Syftet med direktivet är att fastställa harmoniserade regler för ett tillräckligt och snabbt informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i syfte att förebygga, upptäcka eller utreda brott.

Informationsutbytet mellan EU-ländernas myndigheter i brottmål är centralt när det gäller att bekämpa brottslighet och identifiera nya hot. Organiserad brottslighet och flera andra former av brottslighet är av gränsöverskridande natur.

Inom projektet bereds den nationella lagstiftning som hänför sig till direktivet samt andra åtgärder som genomförandet av direktivet förutsätter. Direktivet ska genomföras nationellt före den 12 december 2024. Systemutvecklingen i sin helhet ska vara klar senast den 12 juni 2027.

Medlemsstaterna kommer att ha kontaktpunkter som är tillgängliga dygnet runt

För informationsutbytet mellan EU-länderna ska varje medlemsstat ha en kontaktpunkt som är tillgänglig dygnet runt alla dagar. I direktivet föreskrivs det bland annat om enhetliga kommunikationskanaler, ett centraliserat ärendehanteringssystem och tidsfristerna för att göra information tillgänglig för polismyndigheterna i ett annat land. I brådskande fall bör den begärda informationen göras tillgänglig inom åtta timmar.

På EU-nivå har Europol en central roll i hanteringen av brottsinformation. Direktivet förutsätter att Europols nätapplikation för säkert informationsutbyte (Siena) är den primära kanalen för informationsutbyte.

Projektets mandatperiod är 15.6.2023–31.12.2024. Medlemmarna i arbetsgruppen är inrikesministeriet, justitieministeriet, Centralkriminalpolisen, Polisstyrelsen och Tullen. 

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Katariina Simonen, tfn 0295 488 568, [email protected]