Hoppa till innehåll

Polisen får i fortsättningen använda metoder för inhämtande av information för förhindrande av flera brott än för närvarande

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 14.34
Pressmeddelande

Polislagen ändras i syfte att uppdatera och förtydliga lagens bestämmelser om hemligt inhämtande av information och gripande av efterlysta personer. Republikens president stadfäste ändringarna av polislagen den 23 mars, och de träder i kraft den 1 oktober 2023.

I fortsättningen får polisen använda också datanätsbaserat förtäckt inhämtande av information för att förebygga vissa brott. Med förtäckt inhämtande av information avses inhämtande av information genom kortvarig interaktion med en viss person där polisen kan använda falska, vilseledande eller förtäckta uppgifter.

Tillstånd till teleavlyssning eller teleövervakning begränsas inte till vissa teleadresser eller viss teleterminalutrustning som är kända vid tidpunkten för ansökan om tillstånd, utan domstolen kan bevilja tillståndet så att det gäller en viss person.  Beslut om de teleadresser eller den teleterminalutrustning som åtgärden riktas mot fattas av polisen, utom i situationer där den misstänkte inte är känd.

Det är möjligt att använda överskottsinformation vid utredning av vissa nya brott för vilka det föreskrivna maximistraffet är två års fängelse. Om användningen av överskottsinformationen är av synnerlig vikt för utredningen av brottet, kan informationen i enlighet med den nya lagen också användas vid utredning av givande av muta, givande eller tagande av muta i näringsverksamhet, tagande av muta, brott mot tjänstehemlighet, missbruk av tjänsteställning och narkotikabrott.

Med överskottsinformation avses information som fåtts genom teleavlyssning, teleövervakning, inhämtande av basstationsuppgifter eller teknisk observation, när informationen gäller något annat brott än det för vars förhindrande eller avslöjande metoden för informationsinhämtning har använts.

Polisen får använda täckoperationer för att förhindra dödligt våld

Användningen av täckoperationer för att förhindra dödligt våld är inte längre förknippad med ett ytterligare krav på att den brottsliga verksamheten ska vara planmässig, organiserad eller yrkesmässig eller att den kan antas fortsätta eller upprepas. 

Dessutom förtydligas polislagens bestämmelser om gripande av efterlysta och andra personer. Polisen har rätt att gripa också andra än efterlysta personer om en domstol har bestämt att personen ska hämtas till domstolen, häktas eller tas i förvar.

Ytterligare information:

Marko Meriniemi, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 561, [email protected]