Hoppa till innehåll

Projekt för att effektivisera icke-vinstdrivande aktörers förmåga att förebygga och identifiera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2023 12.38
Nyhet

I ett projekt som inrikesministeriet har inlett utvecklas tillsynen över penningtvätt och finansiering av terrorism samt identifieringen och förebyggandet av risker för dessa. Målgruppen är icke-vinstdrivande aktörer, till exempel föreningar, stiftelser och förbund.

Målet är att öka medvetenheten hos icke-vinstdrivande aktörer (non-profit organisations, NPO) om riskerna, att utveckla myndighetssamarbetet och tillsynen över sektorn samt att utreda eventuella behov att ändra lagstiftningen.

Med penningtvätt avses brottslig verksamhet där man försöker få pengar som skaffats genom brott att se lagliga ut. Man försöker överföra pengarna genom ett lagligt betalningssystem och dölja pengarnas verkliga karaktär, ursprung eller ägare. Finansiering av terrorism handlar om att skaffa eller samla in medel för terroristisk verksamhet.

- Penningtvätt är ofta en del av organiserad och internationell brottslighet. Enligt flera källor och undersökningar använder terroristorganisationer välgörenhetsorganisationer antingen direkt eller indirekt för att samla in medel och finansiera verksamheten. Detta i global skala. Därför är det viktigt att också organisationer som bedriver allmännyttig verksamhet i Finland identifierar riskerna i anslutning till penningtvätt och finansiering av terrorism och kan bedöma sannolikheten för sådana risker i sin verksamhet, säger projektchef Petri Siitonen vid inrikesministeriets polisavdelning.

Utredning om behoven att ändra lagstiftningen för att utveckla tillsynen

Målet är också att dels utveckla myndigheternas förmåga att effektivare än för närvarande identifiera de risker som är förenade med sektorn, dels öka informationsutbytet mellan myndigheterna. När identifieringen av oegentligheter effektiviseras, ökar också sannolikheten för att de som begår oegentligheter åker fast. Under projektets gång utarbetas en utredning om eventuella behov av ändringar i lagstiftningen genom vilka tillsynen över sektorn kan utvecklas.

I Finland är fältet av icke-vinstdrivande aktörer exceptionellt brett och mångsidigt. Till icke-vinstdrivande organisationer räknas i regel föreningar, stiftelser, organisationer, förbund och partier. I verksamheten används eller förmedlas medel och ekonomiskt stöd vanligen för allmännyttiga ändamål, till exempel för välgörenhet, stödverksamhet, religiös och ideell verksamhet eller fritidsverksamhet.

- Både organisationerna och myndigheterna utmanas av exempelvis ny teknik och nya betalningssätt genom vilka medlen överförs. I synnerhet när det gäller gränsöverskridande verksamhet kan det vara svårt att kontrollera vad pengarna kommer att användas till eller så kan ursprunget till tillgångar som kommer från utlandet vara oklart, säger Siitonen.

Målet är att öka anvisningarna och samarbetet

Arbetsgruppen för finansiella åtgärder FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), som lyder under OECD, har tidigare i sin landsutvärdering för Finland fäst uppmärksamhet vid riskerna inom sektorn. Gruppen utvecklar och ger medlemsländerna åtgärdsrekommendationer samt övervakar genomförandet av rekommendationerna genom regelbundna landsutvärderingar.

- En viktig iakttagelse har varit att Finland bör utveckla samarbetet med den sektor som består av icke-vinstdrivande aktörer och i högre grad ge anvisningar om bästa praxis för att undvika risker och sårbarheter. Myndighetssamarbetet, informationsutbytet och tillsynen är viktiga i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Siitonen.

Inrikesministeriet samordnar projektet, som pågår till utgången av 2024. I projektets arbetsgrupp deltar finansministeriet, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, Skatteförvaltningen, Polisstyrelsen, centralen för utredning av penningtvätt, Skyddspolisen, Polisstyrelsen och Patent- och registerstyrelsen.

Projektet är ett led i strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Ytterligare information: