Hoppa till innehåll

Utkast till förordningar om räddningsväsendets myndigheters lägesbildsverksamhet och beredskap för undantagsförhållanden på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2023 14.53
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har sänt fem utkast till förordningar om räddningsväsendets myndigheters lägesbildsverksamhet och beredskap för undantagsförhållanden på remiss. Remissbehandlingen pågår till den 1 september 2023.

De fem förordningar som avses träda i kraft den 1 januari 2024 innehåller preciseringar till vad som föreskrivs i redan gällande lagar eller lagar som träder i kraft i början av 2024. Eftersom lagarna och bemyndigandena att utfärda förordningar gäller olika aktörer har det varit motiverat att ta in bestämmelserna i flera förordningar.

Förordningarna är följande:

  1. Statsrådets förordning om samlande av riksomfattande och regionala arrangemang för läges- och ledningscentraler och annan särskild beredskap som ledningen av räddningsverksamheten förutsätter (SM018:00/2023)
  2. Inrikesministeriets förordning om grunderna för fördelningen av kostnaderna för en samlad uppgift och om ersättningsgrunderna för tjänster och andra åtgärder som ingår i en samlad uppgift (SM020:00/2023)
  3. Inrikesministeriets förordning om lägesbildsverksamheten inom räddningsväsendet (SM019:00/2023)
  4. Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011) (SM017:00/2023)
  5. Statsrådets förordning om samarbete vid befolkningsskyddsberedskap (SM014:00/2023)

Remisstiden går ut den 1 september 2023 och förordningarna avses träda i kraft  i början av 2024.
Välfärdsområdenas uppgifter ska alltid regleras genom lag. Genom de förordningar som sänts på remiss ska det inte föreskrivas om nya uppgifter för välfärdsområdena, utan i dem preciseras endast de uppgifter som redan föreskrivits för dem i lag. 

Genom de förordningar som hänför sig till lägesbildverksamheten ges närmare bestämmelser om den lägesbildsverksamhet i anslutning till den lokala, regionala och riksomfattande ledning som räddningsverksamheten och beredskapen för den förutsätter. Genom förordningen om befolkningsskyddsberedskap ges närmare bestämmelser om beredskapen för de uppgifter under undantagsförhållanden som räddningsväsendets myndigheter ansvarar för och om det samarbete med andra myndigheter som anknyter till beredskapen.

Ytterligare information: 

Frågor som gäller förordning 1 besvaras 8.6–25.7.2023 av Rami Ruuska, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 424, 26.7–28.7.2023 av Pasi Ryynänen, enhetschef, tfn 0295 488 326 och 31.7–4.8.2023 av Tommi Luhtaniemi, specialsakkunnig, tfn  0295 488 387, [email protected]

Frågor som gäller förordning 2 besvaras 17.7–4.8.2023 av Pasi Ryynänen, enhetschef, tfn 0295 488 326, 19.6–16.7.2023 av Rami Ruuska, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 424, [email protected]

Frågor som gäller förordning 3 besvaras 14.6–7.7.2023 av Olli Ryhänen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 464, 10.7–25.7.2023 av Rami Ruuska, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 424 och 26.7–30.7 av Pasi Ryynänen, enhetschef tfn 0295 488 326, [email protected]

Frågor som gäller förordning 4 besvaras 13.6–25.7.2023 av Rami Ruuska, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 424, 26.7–28.7.2023 av Pasi Ryynänen, enhetschef, tfn 0295 488 326 och 31.7–4.8.2023 av Tommi Luhtaniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 488 387, [email protected]

Frågor som gäller förordning 5 besvaras 14.6–7.7.2023 av Jussi Korhonen, direktör, civil beredskap,tfn 0295 488 289 och 10.7–4.8.2023 av Ville Koitto, specialsakkunnig, tfn 0295 488 233, [email protected]