Hoppa till innehåll

Ny lag om främjande av integration möter de förändringar som följer av landskaps-, social- och hälsovårdsreformen samt reformen av tillväxttjänster

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2017 11.30 | Publicerad på svenska 5.5.2017 kl. 13.58
Pressmeddelande

Ett utkast till regeringens proposition med förslag till en ny lag om främjande av integration sänds på remiss den 5 maj 2017. Syftet med den nya lagen är att främja integration och goda relationer mellan befolkningsgrupper. I fortsättningen ska främjandet av integration vara en del av landskapets tillväxt-, social- och hälsotjänster samt kommunala tjänster.

– I fortsättningen kommer fokus att ligga på att invandrarnas studier och övergången till arbetsmarknaden försnabbas samt på en familjeorienterad integrering och mötande av behoven hos olika invandrargrupper, berättar Sonja Hämäläinen som arbetar som migrationsdirektör på arbets- och näringsministeriet.

Intensivt samarbete mellan olika aktörer en förutsättning

I propositionen föreslås bestämmelser om myndigheternas uppgifter och samarbete när det rör sig om att främja integration samt om samordning och uppföljning av integrationen på alla förvaltningsnivåer.

Integrationsfrämjande tjänster ska ordnas i samband med de tillväxt-, social- och hälsotjänster som omfattas av landskapets organiseringsansvar, den kommunala basservicen och det nationella utbildningssystemet samt i samband med andra integrationsfrämjande tjänster. 

Ett landskap ska tillsammans med kommuner och andra myndigheter svara för samordningen av de integrationsfrämjande tjänsterna så att de bildar sådana servicehelheter och -kedjor som möter invandrarnas behov. Samtidigt ska planeringen och utvecklingen av integrationen kopplas till landskapets och kommunens övriga verksamhetsplanering. Detta i syfte att främja invandrarnas delaktighet och välbefinnande samt att förbättra regionernas livskraft. Även civilsamhällets betydelse i arbetet med att främja integration framhävs.

– Ändrat myndighetsansvar inverkar på integrationen och kräver ett intensivt samarbete mellan landskapets tillväxt-, social- och hälsotjänster, kommunen och FPA. Samtidigt är det viktigt att invandrare anvisas till organisationernas tjänster och att integrationen utvecklas i ett brett samarbete, även med organisationer och näringslivet, säger migrationsdirektör Sonja Hämäläinen. 

Lagen fastställer aktörernas ansvar

Statsrådet ska besluta om utveckling av integrationen på nationell nivå genom att ta fram statens program för integrationsfrämjande för fyra år i sänder. De centrala ministerierna ska definiera målen och åtgärderna för utveckling av integrationen inom det egna förvaltningsområdet.

Enligt lagen ska landskapen ha allmänt ansvar och samordningsansvar för utvecklingen, planeringen och uppföljningen av integrationen i landskapet. Landskapen ska samordna integrationsplaneringen med kommunerna i området.

Enligt den nya lagen ska kommuner fortfarande vara centrala aktörer när det gäller integrering av invandrare. Kommunerna har också i fortsättningen skyldighet att svara för planeringen, utvecklingen och organiseringen av integrationsfrämjande tjänster på kommunnivå.

Enligt propositionen ska kommunerna få en kalkylerad ersättning för att ta emot personer som åtnjuter internationellt skydd samt för att organisera integrationsfrämjande tjänster. Ansvaret för att ordna boende för ensamkommande minderåriga  som fått uppehållstillstånd övergår från närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunerna till landskapen.

Regeringens proposition med förslag till en ny lag om främjande av integration hör samman med regeringens proposition med förslag till landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lagar som har samband med dem och med regeringens proposition med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster. Lagförslaget ska kompletteras efter remissbehandlingen.

Begäran om utlåtanden på arbets- och näringsministeriets webbplats: http://tem.fi/lausuntopyynnot.

Ytterligare information:

Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör, tfn 029 50 47112
Sakari Puisto, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4915