Hoppa till innehåll

Familjecentren är en unik möjlighet i social- och hälsovårdsreformen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2022 10.06
Kolumn
Kolumnisti Elina Vesterinen

Familjecenter har utvecklats sedan 2016. Med familjecenter avses ett servicenätverk som tillgodoser barnens, ungas och familjernas välfärd och hjälpbehov. Familjecentret leds som en helhet.

Det har varit nödvändigt att utveckla familjecentren, eftersom tjänsterna för barn, unga och familjer har varit utspridda och det har förekommit problem med tillgången till och samordningen av tjänsterna. Utvecklingen har grundat sig på förståelse för vilket slags stöd familjerna behöver och på vilka sätt familjernas resurser kan stärkas. 

THL stöder utvecklingen av familjecentren bland annat genom att koordinera det nationella familjecenternätverket. Nätverket samlar regelbundet cirka 200 riksomfattande och regionala aktörer inom social- och hälsovården, organisationer, församlingar och bildningstjänster. 

Medlemmarna i nätverket som verkat sedan 2016 är mycket motiverade och var och en av dem bidrar till den gemensamma utvecklingen av familjecenterverksamheten. 

Vägen som anges i regeringsprogrammet 

En betydande del av utvecklingen av barn- och familjetjänsterna i det nuvarande regeringsprogrammet genomförs inom programmet Framtidens social- och hälsocentral. 

I välfärdsområdena har man fattat och kommer att fatta betydande beslut för att göra det möjligt för familjecenter och sektorsövergripande social- och hälsocentraler att bilda en helhet som på ett ändamålsenligt sätt betjänar familjerna.  

Varje välfärdsområde ansvarar för organiseringen av välfärdsområdena och organiseringen av tjänsterna. Sättet att ordna tjänsterna styrs inte nationellt, utan varje välfärdsområdes autonomi betonas.  

Familjecentren blir en del av den sektorsövergripande social- och hälsocentralen  

Syftet med programmet Framtidens social- och hälsocentral är att ta i bruk en ny, sektorsövergripande social- och hälsocentral, vars verksamhetsprinciper även styr verksamheten inom social- och hälsovårdstjänsterna för barn, unga och familjer som hör till familjecentren. Framtidens social- och hälsocentral fungerar som hembo för familjecentermodellen, dvs. 

familjecentrets servicenätverk är en del av den sektorsövergripande social- och hälsocentralens verksamhet. 

Välfärdsområdena ansvarar i fortsättningen för att samordna tjänsterna och stödet. Som en del av samordningen bör man också beakta partnerskap med organisationer och församlingar. De är viktiga partner när det gäller att stödja befolkningen i alla åldrar, och det är av största vikt att deras verksamhetsförutsättningar tryggas.   

Att kombinera kompetens för familjernas bästa  

Ett starkare samarbete främjar bland annat att kompetensen förenas allt bättre kring familjernas individuella behov. Integreringen av familjecentralsmodellen som en del av en sektorsövergripande social- och hälsocentral förutsätter att åtminstone varje aktörs roll identifieras och att samarbetet mellan aktörerna ökas.  

Samtidigt ska man granska klientens väg till stöd och effekten av aktörernas handlingar. Varje aktör arbetar med klientens livssituation som helhet. Familjens tjänster ska koordineras kring barnets och familjens vardag och deras resiliens ska stärkas. Ur olika aktörers synvinkel har man nytta av tidigare stöd och ett starkare samarbete mellan olika aktörer, liksom av att antalet överlappande och fristående processer minskar.  

Från splittring till en helhet som leds  

I diskussionen om utmaningarna och tjänsterna för barnens, de ungas och familjernas välfärd framkommer missförhållanden i tillgången till tjänster eller splittrad service. Välfärdsområdena har nu chansen att förbättra situationen. 

Regionerna har tillgång till rikligt med forskningsrön, förståelse för främjandet av barnets rättigheter, kunskap om barnkonsekvensbedömningar av beslut, kundupplevelser och information från yrkesutbildade personer. Alla dessa ska utnyttjas för att ordna tjänster. Kommunerna fattar även i fortsättningen betydande beslut för att trygga barnens, ungas och familjernas välfärd. 

När ansvaret för att ordna tjänster för samma målgrupp fördelas mellan kommunen och välfärdsområdet måste kontaktytorna identifieras.  Värdet av familjecentermodellen är att den uttryckligen samordnar alla aktörers arbete för familjens bästa.  

Elina Vesterinen
Sakkunnig
Programmet Framtidens social- och hälsocentral, THL 

Läs mer om det omfattande samarbetet 

Kollektiv påverkan (itla.fi)