Hoppa till innehåll

Framtidens social- och hälsocentral skissades upp i webbworkshop för intressentgrupper

Utgivningsdatum 30.6.2020 14.42 | Publicerad på svenska 3.7.2020 kl. 13.07
Nyhet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral ordnade en nationell webbworkshop för intressentgrupperna 4–20.5.2020. Syftet med workshoppen var att utreda intressentgruppernas synpunkter kring Framtidens social- och hälsocentral.

Den bärande tanken vid webbworkshoppen löd: det lönar sig att utnyttja denna möjlighet – vi ska modigt göra nya saker!

Sammanlagt 1 233 personer deltog i workshoppen. Deltagarna var kommunala aktörer, företrädare för organisationer, erfarenhetsexperter, medborgare, företrädare för företag samt personer från forsknings-, utbildnings- och utvecklingsorganisationer. Cirka hälften av deltagarna företrädde organisationerna.

Den bästa tänkbara social- och hälsocentralen i framtiden är människonära och ger övergripande service

I webbworkshoppen visionerade man kring den bästa tänkbara social- och hälsocentralen med hjälp av bildassociering. Den bästa tänkbara social- och hälsocentralen är samarbetande och nätverksbyggande, ger övergripande service och representerar mångsidig kompetens och sakkunskap. Där får man hjälp på ett och samma ställe.  

Framtidens social- och hälsocentral är människonära och tänker på människans bästa. Människor blir bemötta på ett genuint och respektfullt sätt. Framtidens social- och hälsocentral utnyttjar information och teknologi och är miljövänlig.

Olika intressentgruppers åsikter om den bästa tänkbara social- och hälsocentralen var väldigt lika. I de kommunala aktörernas punkter betonades särskilt samarbetet. Företrädarna för företagen betonade mer än andra kundorientering, utnyttjande av teknologi, tillgänglighet och effektivitet. 

Erfarenhetsexperterna och medborgarna ansåg att den bästa tänkbara social- och hälsocentralen beaktar människan och är människonära. Företrädarna för forsknings-, utbildnings- och utvecklingsorganisationerna betonade mer än andra övergripande tjänster.

Intressentgrupperna har mångsidiga roller när det gäller uppnåendet av målen för framtidens social- och hälsocentral

De kommunala aktörerna betonade sin egen roll när det gäller att uppnå målen för framtidens social- och hälsocentral i fråga om byggandet av smidiga servicekedjor mellan social- och hälsovårdstjänster och andra aktörer. I svaren framhävdes den multiprofessionella bedömningen av servicebehovet och en smidig servicehandledning. För att förbättra tjänsternas kvalitet och verkningsfullhet betonade de kommunala aktörerna bl.a. en reform av samarbetsmodellerna samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Företrädare för organisationerna deltar i uppnåendet av målen för framtidens social- och hälsocentral i synnerhet genom att utveckla och genomföra lågtröskeltjänster. Organisationerna tog upp sin roll när det gäller att lyfta fram kundernas röst och erfarenhetsexpertis, som kunde utnyttjas både vid utvecklandet av tjänsterna och som stöd för enskilda kunder. Organisationerna lyfte särskilt fram främjandet av elektroniska tjänster och såg som en viktig uppgift att till exempel stödja i användningen av dem.

Företrädare för företagen ansåg att de deltar i uppnåendet av målen för framtidens social- och hälsocentral i synnerhet genom att ta in tekniska lösningar till social- och hälsocentralerna och genom tjänster som tillhandahålls i hemmet. I fråga om utnyttjandet av teknologi lyftes till exempel distansmottagningar, distansrehabilitering, multiprofessionella distanstjänster för rådgivning om levnadsvanor och automatisk analys av information fram. Bland de tjänster som tillhandahålls i hemmet lyftes bl.a. förebyggande hemservice för tidigt stöd, provtagningar, läkemedelsleveranser samt ökandet av kundens trygghetskänsla med hjälp av teknik som tillhandahålls i hemmet fram.

Erfarenhetsexperterna och medborgarna lyfte fram sin egen roll i uppnåendet av målen för framtidens social- och hälsocentral i att föra fram kundens röst och erfarenhet i både tillhandahållandet och utvecklandet av tjänsterna. Det här kan innebära till exempel deltagande i testgrupper, kamratstöd, att fungera som ”tolk” för expertspråket och att erbjuda familjer hjälp i vardagen. I förslagen lyftes också utvecklandet av praxis för registrering av patient- och kunduppgifter ur kundperspektiv fram. 

Företrädare för forsknings-, utbildnings- och utvecklingsorganisationer deltar i att uppnå målen i framtidens social- och hälsocentral genom att producera forskningsrön om bl.a. goda och verkningsfulla arbetsrutiner samt metoder för att främja kundorienteringen. Företrädarna för dessa organisationer ser som sin viktigaste roll att skapa nya serviceinnovationer, utveckla den kunskapsbaserade ledningen, planera utbildningen samt utbildandet av experter t.ex. för situationer som kräver ett multiprofessionellt arbetssätt.

Framtidens social- och hälsocentral bygger på samarbete mellan experter och identifiering av kundens behov

I webbworkshoppen var det möjligt att utvärdera de idéer som andra deltagare kommit med och välja ut vilka av dem som i första hand ska genomföras. 

Enligt de kommunala aktörerna är det primära i byggandet av framtidens social- och hälsocentral att inrätta gemensamma mottagningar för experter inom social- och hälsovården, bland annat för kunder som använder en stor mängd tjänster. Det är också viktigt att patient- och kunddatasystemen är kompatibla och att fungerande tillståndsförfaranden skapas för att uppgifterna ska kunna användas över social- och hälsovårdsgränserna. Handledningen till olika organisationers tjänster för tidigt stöd bör utvecklas på ett sådant sätt att den ges redan vid lindriga problem.

Enligt företrädare för organisationerna är det i första hand viktigt att utnyttja organisationernas målgruppserfarenheter och specialsakkunskap i det sektorsövergripande samarbetet och det förebyggande arbetet på ett bättre sätt. Kundorienteringen bör ökas genom att man kritiskt granskar verksamhetsmodellerna och lyssnar på kundernas önskemål och behov.  

Enligt företrädare för företagen är en aktivering av det regionala samarbetet centralt i byggandet av social- och hälsocentralen. Att beskriva de sektorsövergripande servicekedjorna, lyfta fram kundens delaktighet i centrum och rikta servicen enligt kundernas behov ska också prioriteras. 

Enligt erfarenhetsexperter och medborgare är det i första hand viktigt att säkerställa den personliga kontinuiteten i vården, att ansvaret för helhetsbilden vilar på en aktör i det multiprofessionella samarbetet, att utse en egen servicehandledare till kunden samt att korrekt identifiera och hänvisa kunden till rätt service.

Enligt företrädare för forsknings-, utbildnings- eller utvecklingsorganisationer ska gemensamma mottagningar för experter inom social- och hälsovården samt identifiering av kunder som har ett stort behov av tjänster och utredningar om vilka tjänster de använder genomföras i första hand. Det ansågs viktigt att fastställa den dagliga ledningen som behövs vid framtidens social- och hälsocentraler samt att utveckla den sektorsövergripande ledningen och ledningen av nätverk.

Ytterligare information

Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, [email protected], tfn 029 516 3012