Hoppa till innehåll

Garantin ger mer för samma pris

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2022 11.37
Kolumn
Timo Salmisaari

Psykisk hälsa är ett kapital för individen och i vardagen, som följer ekonomins lagbundenheter. God kapitalförvaltning ger mer kapital, precis som i ekonomin i allmänhet. Nu mäts avkastningen dock genom subjektivt välbefinnande och subjektiva erfarenheter. 

Kapitalet driver produktionen genom att sträva efter att växa genom rätt investeringar där de behövs mest. Snabb tillgång till vård ger en direkt bild av medborgarnas behov och ökar förståelsen för utvecklingsbehoven. Det som görs i dag är mer värdefullt och ger mer resultat än det som investeras i framtiden. Symtom och illamående förvärras vanligen medan man väntar.

Garantins verktyg

Vårdgarantin kommer och är ett viktigt framsteg. Den är en varm hand som sträcks ut till dem som behöver hjälp. För att lyckas behöver man närma sig från flera infallsvinklar. De funktionella aspekterna blir ekonomiska, värnar om det psykiska kapitalet och skyddar det.

Förverkligandet av vårdgarantin förutsätter förändringar i de rådande verksamhetskulturerna, vilket däremot inte lyckas utan motiverad personal. Genomförandet är gemensamt, antingen lyckas vi tillsammans eller inte alls. Ingen kan göra det ensam och arbetet kan omintetgöras om det förekommer oenighet. 

Men hur kan man garantera något som inte finns? Garantin utmanar det nuvarande serviceutbudet. Hur heltäckande är det innehållsmässigt och regionalt? Hur kompletteras det och på vilka grunder? Tjänsterna ska åtminstone vara flexibla och anpassningsbara samt förbättra verksamhetens effektivitet. 

Tänk om tjänsterna inte följer med i utvecklingen av vårt samhälle? Tänk om det främst är personalen som har gissat vilka behoven är? I synnerhet ungdomar kan undvika vårt system för att de upplever att det är tanter och gubbar som styr och ställer där. Ur vems perspektiv fungerar garantin?

Utmaningen med systemet är att känna till verkligheten på gatorna i verksamhetsmiljön och se vad graffitin vittnar om samt få autentisk information, vilket ännu inte finns. Vad skulle fungera som korridor mot framtiden och hjälpa systemet att rikta in sig på kommande behov? Vad behövs det investeringar för, var finns det mest funktionell obalans? Vad hjälper till att nå en marginaliserad ung person i den virtuella världen? 

Enkel tillgång till tjänster ökar motivationen. När människor själva kan välja när de söker hjälp, är de intresserade av sitt eget mående och mer mottagliga för vårdanvisningar. På så sätt blir den egna hjälpen och det förebyggande arbetet effektivare. Det viktigaste är att behandling av sjukdomar och hjälp vid problem genomförs snabbt och enkelt. Vi smider medan järnet är varmt – och möter varje människas vardag och värderingar.

Vårdgarantin sparar också resurser. Ett tidigt ingripande förhindrar att sjukdomar och problem förvärras. Det behövs mindre specialiserad sjukvård och annan dyr serviceproduktion och de kan effektivare koncentrera sig på att sköta sina grundläggande uppgifter. 

Är begreppet vårdgaranti förståeligt? För att nå målen behövs synlighet och information. Medborgare kan ha uppfattningen att det är svårt att få tillgång till tjänsterna och därför lönar det sig inte ens att försöka. För att föreställningarna och tankesätten ska förändras och färdigheterna att söka hjälp förbättras, utmanas även kommunikationen. Centrala motorer i detta är trovärdighet i att det finns tillgång till tjänster och att systemet uppdateras utifrån kundupplevelserna. 

Vårdgarantin ändrar organisationernas strukturer. En förutsättning för detta är kontrollerade processer och en kontrollerad servicestruktur samt servicekedjor som genomför strategin. Med dessa minskar man läckage mellan systemet och dess gränssnitt och får bättre tag på dem som faller mellan stolarna.

Vårdgarantin är ett stort servicelöfte, vars verkställande bestämmer hur systemet verkligen fungerar. När löftet har väl har getts, går det inte att backa. Medborgarnas förtroende är känsligt och bräckligt. Uppbyggnaden tar tid och uppdateras kontinuerligt. 

Alla orkar dock inte vänta på sin tur eller kan helt enkelt inte söka sig till tjänsterna. De behöver lättåtkomliga och tydliga tjänster med låg tröskel som välkomnar dem. Fördröjning skapar en situation där det mänskliga lidandet ökar, delaktigheten i samhället minskar och det uppstår en generationsöverskridande obalans mellan tillväxt och utveckling. 

Och ränta på ränta

'Vårdgarantin effektiviserar verksamheten och minskar svinnet. Att åtgärda varje fördröjning och varje missförhållande frigör resurser för annat så att man får ränta på ränta, det vill säga att kapitalet effektiviserar sin egen verksamhet.

Genom ett lyckat genomförande får man mer för samma pris, vilket gör att individens liv och nationalekonomin möts. I sista hand är de en och samma sak, det vill säga rätt saker på ett kundorienterat, smidigt och planmässigt sätt. Det är samma pengar. 

Vårdgarantin är svaret på hur vårt nationella kapital för psykisk hälsa ska växa.

Timo Salmisaari
specialistläkare i psykiatri, psykoterapeut 
Ecoworks Ab