Hoppa till innehåll

Helsingfors mentalvårdstjänster satsar på tidigt stöd: lågtröskelserviceställena för psykisk hälsa Mieppi, kortterapi och snart även terapigaranti

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2021 11.22 | Publicerad på svenska 22.6.2021 kl. 8.48
Apulaispormestari Sanna Vesikansa

Tillgången till mentalvårdstjänster har under de senaste åren väckt mycket diskussion. Det håller också på att ske en tydlig förändring i attityderna. Allt fler söker sig till tjänsterna och många har öppet berättat om att de gått på terapi. Å andra sidan har det också skrivits mycket om hur svårt det är att få terapi.

Även i Helsingfors har man väckts av dessa frågor. I början av fullmäktigeperioden förde vi i social- och hälsovårdsnämnden och fullmäktige många diskussioner om att mentalvårdstjänsterna i synnerhet för unga är otillräckliga. Själv insåg jag hur splittrad och överbelastad vägen till service var, i synnerhet för barn, unga och deras familjer. Samtidigt ökade behovet av vård utom hemmet, i synnerhet för unga. 

Ungdomar som föll emellan ledde till ett uppvaknande

Våra experter inom barnskyddet gick igenom varje klientfall på jakt efter en förklaring till det ökade servicebehovet. En förklaring var att det till barnskyddets vård utom hemmet kom unga som inte hade fått de psykiatriska tjänster de skulle ha behövt inom den specialiserade sjukvården. Vi pratade om unga som föll emellan servicen. 

Helsingfors hade för drygt tio år sedan överfört barn- och ungdomspsykiatrin till HUS. Man beslutade att gå igenom hela servicekedjan för barns och ungas psykiska hälsa inklusive utmaningar och serviceluckor tillsammans med social- och hälsovårdstjänsterna, HUS och skolornas elevvård. Detta gjordes till ett bindande mål i budgeten. 

Även mentalvårdstjänsterna för personer i arbetsför ålder var överbelastade. Alla hälsostationer har psykiatriska sjukskötare men också till dem var köerna långa. År 2019 gjorde vi ett försök och öppnade det första nya servicestället för psykisk hälsa (Mieppi) i Kvarnbäcken. Det som var nytt var att invånarna själva kan boka tid för samtalshjälp. Man får den första samtalstiden inom några dagar och det finns till och med walk-in-tider. Det har funnits en omfattande, delad oro över att det utöver den specialiserade sjukvården och FPA:s rehabiliterande psykoterapi behövs snabbare sätt att komma för att prata om svåra livssituationer och kriser. Förebyggande och tidigt stöd är nyckelord.

Mot en terapigaranti – hur fick man till stånd ett beslut i Helsingfors?

På nationell nivå lyfte medborgarinitiativet om terapigaranti fram samma frågor om snabb tillgång till vård och tidigt stöd. I Helsingfors var man ivriga att genomföra tanken om en terapigaranti redan innan riksdagen fattar beslut om medborgarinitiativet. 

Denna vår beslutade Helsingfors fullmäktige att utarbeta en plan för genomförande av terapigarantin och att sträva efter att genomföra terapigarantin år 2022. Det fattades ett politiskt beslut i ärendet efter ett gruppinitiativ från min fullmäktigegrupp. Fullmäktige godkände enhälligt initiativet, med andra ord finns det ett brett politiskt stöd för att förbättra servicen.

Nästa uppgift är att utarbeta riktlinjer för hur helheten ska genomföras i praktiken. I det godkända initiativet hade man redan dragit upp riktlinjer för det: enligt initiativet ska det utarbetas en plan för att påskynda tillgången till mentalvårdstjänster på basnivå och tillgången till en första kontakt så att målet är högst två veckor i icke-brådskande fall. Dessutom utvidgas lågtröskelserviceställena för psykisk hälsa Mieppi till hela stadens område och tas med i planeringen av alla hälso- och välfärdscenter.

Varför framskred ärendet redan nu i Helsingfors? Det kan hända att den tunga coronatiden har gjort ärendet ännu mer aktuellt. Partiernas omfattande engagemang vittnar om att det finns en vilja att förbättra och göra servicen smidigare. Visserligen måste resursfrågorna igen lösas vid följande budgetförhandlingar.

Det andra servicestället för psykisk hälsa Mieppi öppnades i fjol och ett tredje kommer snart att öppnas. Utöver serviceställena har man under den här fullmäktigeperioden också börjat bevilja servicesedlar för kortvarig psykoterapi. Genom alla dessa åtgärder eftersträvar man smidigare tjänster och att den som behöver hjälp snabbt ska hitta samtalshjälp.

Jag tror att också politikerna i allt högre grad förstår betydelsen av detta. När man får hjälp med sina problem tidigt och med låg tröskel, blir de inte nödvändigtvis så stora. Det är ett mål som delas ut på bred front.

Sanna Vesikansa arbetar som biträdande borgmästare för Helsingfors social- och hälsovårdssektor. 

Mielenterveysstrategia Innokylässä (Mentalvårdsstrategin i Innokylä, på finska)